Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał rozporządzenie, w ramach którego w stołecznych urzędach nie będą mogły znajdować się krzyże, a pracownicy nie będą mogli eksponować ich na biurkach. “Nikt nie zamierza prowadzić w Warszawie walki z jakąkolwiek religią. Stolica zawsze będzie też szanować swoją tradycję” – tłumaczył po podpisaniu dokumentu.

“Gazeta Wyborcza”, powołując się wewnętrzne rozporządzenie podpisane przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, napisała, że “Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce zakazuje krzyży w urzędzie, a urzędnikom eksponowania symboli religijnych na biurkach”.

Sprawę skomentował na platformie X Rafał Trzaskowski. “Każdy ma prawo do swojej wiary (lub jej braku). Także urzędnicy i urzędniczki. A każdy, kto przychodzi do urzędu załatwić swoją sprawę, ma prawo czuć się jak w neutralnym urzędzie. Po prostu” – napisał prezydent stolicy.

“Nie dajmy się zwariować. Nikt nie zamierza prowadzić w Warszawie walki z jakąkolwiek religią. Stolica zawsze będzie też szanować swoją tradycję – stąd elementy religijne choćby podczas obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Ale Polska jest państwem świeckim. A Warszawa jest tego państwa stolicą. Kropka” – podkreślił Trzaskowski.

Dodał, że “Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań”.

Zgodnie z przyjętymi standardami, “przestrzenie urzędu są miejscami neutralnymi religijnie” a “dbanie o równe traktowanie jest zasadą horyzontalną ujętą we wszystkich dokumentach programujących rozwój m.st. Warszawy (strategii, politykach i programach) oraz wszystkich innych standardach i wytycznych obowiązujących w urzędzie”.

Zgodnie z przepisami wewnętrznymi, każda osoba mieszkająca w Warszawie oraz pracująca w urzędzie “może zgłosić naruszenie standardów, którego była świadkiem/nią lub które dotknęło ją bezpośrednio ze strony przedstawicieli lub przedstawicielek miejskich instytucji”.

Z dokumentu wynika również, że “w urzędzie funkcjonuje system monitorowania realizacji standardów równego traktowania”, a pełnomocnik ds. równego traktowania przygotowuje raport z wyników monitoringu i koordynuje wdrażanie niezbędnych zmian”.

 

Krzysztof Bosak komentuje:

 

Trzaskowski vs Krzyż. Fakty i argumenty. 🧵
(Cześć 1/3)

Mimo awarii warszawskiego BIP i braku publikacji gdzie indziej kontrowersyjnego zarządzenia prezydenta Warszawy udało mi się dotrzeć do jego treści i ją przeanalizować. Wbrew dzisiejszemu rozmywaniu sprawy w mediach przez prezydenta tekst jego zarządzenia jest bardzo konkretny i przez to groźny. Poniżej przedstawiam najważniejsze fakty, cytaty i mocne argumenty, świadczące o bezprawności zarządzenia prezydenta. Proszę o podanie dalej!

Fakty:

1.Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski 8 maja wydał „Zarządzenie nr 822/2024 z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów równego traktowania w Urzędzie http://m.st. Warszawy”.

2.Samo zarządzenie jest bardzo krótkie (1 strona, 7 paragrafów), a dokument „Standardy równego traktowania w Urzędzie http://m.st. Warszawa” są liczącym 24 strony załącznikiem do zarządzenia.

3.Zarządzenie prezydenta informuje, że Standardy będą aktualizowane raz na dwa lata, że jego wdrażanie koordynuje Pełnomocnik prezydenta ds. równego traktowania, że Standardy obowiązują wszystkich pracujących w Urzędzie miasta oraz że wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom biur, kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego oraz Burmistrzom Dzielnic. Zarządzenie wchodzi w życie 60 dni od podpisania. Ma być powołany zespół ds. standardów równego traktowania.

http://4.Załącznik dotyczący pięciu różnych obszarów problemowych zawiera 16 „standardów”. Nasycony jest nowomową właściwą dla progresywnej lewicy, teorii gender i ruchu LGBT.

5.Kwestii zdejmowania krzyży dotyczy Standard 4. z obszaru „Postawy” (str. 11). Cytat z całym fragmentem:

„Standard 4:
Przestrzenie urzędu są miejscami neutralnymi religijnie.
Wytyczne do tego standardu:
● W budynkach urzędu dostępnych dla osób z zewnątrz oraz podczas wydarzeń organizowanych przez urząd nie eksponuje się w przestrzeni (np. na ścianach, na biurkach) żadnych symboli związanych z określoną religią czy wyznaniem. Nie dotyczy to symboli religijnych noszonych przez osoby pracujące w urzędzie na użytek osobisty, np. w formie medalika, tatuażu, opaski na ręku.
● Wydarzenia organizowane przez urząd mają charakter świecki, tzn. nie zawierają elementów religijnych, np. modlitwy, nabożeństwa, święcenia.”

Moja ocena zarządzenia prezydenta Warszawy:

Postulat zdjęcia wszelkich symboli religijnych ze ścian urzędów, a nawet biurek wszystkich pracowników urzędu, wykracza poza zakres władzy prezydenta Warszawy i jest bezprawny. Prawo eksponowania krzyża było przedmiotem sporów prawnych i jest utrwalone orzecznictwem Sądu Najwyższego, a wolność religijna jest chroniona konstytucyjnie i może być ograniczona wyłącznie ustawowo (nie zarządzeniem pracodawcy czy władzy samorządowej), wyłącznie w szczególnych przypadkach.

Konstytucyjna zasada bezstronności władz oznacza brak narzucania przez władze zarówno religijności jak i bezreligijności, wstrzemięźliwość w zakresie próby odgórnego kształtowania postaw, a nie definiowanie „standardów” i powierzenie ich wdrożenia dyrektorom urzędów.

Odgórna dechrystianizacja środowiska pracy w oczywisty sposób jest sprzeczna z zasadą bezstronności władz, a także jest naruszeniem wolności sumienia, co wielokrotnie w swoim orzecznictwie potwierdził Sąd Najwyższy.