26 paź­dzier­ni­ka 2020 r.  Senat Sta­nów Zjed­no­czo­nych sto­sun­kiem gło­sów 52 do 48   zatwier­dził sędzi­nę Amy Coney Bar­rett jako człon­ka Sądu Naj­wyż­sze­go, co ozna­cza zwrot na prawo.


Pre­zy­dent Donald Trump wybrał Bar­rett na miej­sce lewi­co­wej Ruth Bader Gins­burg po jej śmier­ci w zeszłym mie­sią­cu . Senac­cy repu­bli­ka­nie byli pod sil­ną pre­sją ze stro­ny pra­wi­cy, aby obsa­dzić wakat przed listo­pa­do­wy­mi wybo­ra­mi pre­zy­denc­ki­mi, w obli­czu sil­ne­go sprze­ci­wu ze stro­ny lewi­cy, któ­ra zażą­da­ła pozo­sta­wie­nia miej­sca puste­go, aby ten, kto wygra wybo­ry, mógł je obsadzić.

Bar­rett, kato­licz­ka mat­ka sied­mior­ga dzie­ci, jest kon­ser­wa­tyst­ką i opo­wia­da sią za obro­ną życia poczętego.

Reklama