Bisku­pi, księ­ża i ucze­ni kory­gu­ją wypo­wiedź papie­ża Fran­cisz­ka o Komu­nii Świętej

Nie­daw­ne oświad­cze­nie papie­skie wyda­je się otwie­rać drzwi do udzie­la­nia Komu­nii Świę­tej poli­ty­kom pro­abor­cyj­nym, takim jak Nan­cy Pelosi

Czte­rech bisku­pów, kil­ku księ­ży i ​​licz­ni kato­lic­cy ucze­ni pod­pi­sa­li oświad­cze­nie kry­ty­ku­ją­ce papie­ża Fran­cisz­ka za nie­daw­ne oświad­cze­nie doty­czą­ce przyj­mo­wa­nia Komu­nii Świę­tej, zgod­nie z któ­rym „wszy­scy są zapro­sze­ni na wie­cze­rzę zaślu­bin Baran­ka 19:9). Aby zostać dopusz­czo­nym do uczty, wystar­czy tyl­ko wesel­na sza­ta wia­ry, któ­ra pocho­dzi ze słu­cha­nia Jego Sło­wa”. Papież napi­sał te sło­wa w swo­im liście apo­stol­skim z 29 czerw­ca o litur­gii, Desi­de­rio desi­de­ra­vi , ale dla sygna­ta­riu­szy  oświad­cze­nia  pomi­nął „istot­ny temat poku­ty za grzech dla god­ne­go przy­ję­cia Eucharystii ”.

 

Dla­te­go papie­skie sło­wa o „sza­cie wia­ry” jako jedy­nym warun­ku przy­ję­cia Komu­nii św. „są sprzecz­ne [] z wia­rą Kościo­ła kato­lic­kie­go”, napi­sa­li auto­rzy i wyjaśniają:

Kościół kato­lic­ki zawsze nauczał, że aby god­nie i bez grze­chu przy­jąć Naj­święt­szą Eucha­ry­stię, kato­li­cy muszą, jeśli to moż­li­we, otrzy­mać sakra­men­tal­ne roz­grze­sze­nie za wszel­kie popeł­nio­ne grze­chy śmier­tel­ne i prze­strze­gać wszyst­kich innych praw Kościo­ła doty­czą­cych przyj­mo­wa­nia Eucha­ry­stii ( jak na przy­kład prze­pi­sy doty­czą­ce postu przed przy­ję­ciem Eucharystii).

Jeśli spo­wiedź sakra­men­tal­na nie jest moż­li­wa, ale przy­ję­cie Komu­nii św. jest pil­ne (np. dla księ­dza odpra­wia­ją­ce­go Mszę św.), sakra­ment poku­ty musi być póź­niej zgło­szo­ny jak naj­szyb­ciej, a peni­tent musi mieć dosko­na­łą skru­chę za swo­je grze­chy śmier­tel­ne . Obszer­nie cytu­jąc doku­men­ty Sobo­ru Try­denc­kie­go, sygna­ta­riu­sze dają rów­nież jasno do zro­zu­mie­nia, że ​​takie naucza­nie, jakie przed­sta­wio­no w doku­men­cie papie­ża Fran­cisz­ka, zosta­ło już potę­pio­ne jako here­zja. „Twier­dze­nie”, piszą, „że wia­ra jest jedy­nym warun­kiem god­ne­go przy­ję­cia Naj­święt­szej Eucha­ry­stii, zosta­ło potę­pio­ne przez Sobór Try­denc­ki jako herezja”.

Ta fał­szy­wa nauka może stać się waż­niej­sza teraz, w tym histo­rycz­nym momen­cie. Dopie­ro w maju ame­ry­kań­ski biskup – abp Salva­to­re Cor­di­le­one – publicz­nie zabro­nił prze­wod­ni­czą­cej Izby Repre­zen­tan­tów Nan­cy Pelo­si przyj­mo­wa­nia Komu­nii Świę­tej, ponie­waż sprze­ci­wia się ona naucza­niu Kościo­ła prze­ciw­ko abor­cji. „Kato­lic­ki usta­wo­daw­ca”, napi­sał wte­dy, „kto popie­ra abor­cję, po zapo­zna­niu się z nauką Kościo­ła, popeł­nia grzech w oczy­wi­sty spo­sób cięż­ki, któ­ry jest przy­czy­ną naj­po­waż­niej­sze­go zgor­sze­nia dla innych”.

Wyglą­da na to, że doku­ment papie­ża Fran­cisz­ka z czerw­ca 2022 r. jest odpo­wie­dzią na to orze­cze­nie die­ce­zjal­ne, stwier­dza­jąc, że sama wia­ra wystar­czy do przy­ję­cia Komu­nii Świętej.

Jak wska­zu­je nowe oświad­cze­nie, „w dniu, w któ­rym wyda­no Desi­de­rio desi­de­ra­vi , papież Fran­ci­szek przy­jął na audien­cji Nan­cy Pelo­si, prze­wod­ni­czą­cą Izby Repre­zen­tan­tów USA”, a tego dnia przy­ję­ła ona Komu­nię Świę­tą pod­czas papie­skiej Mszy św. Św. Pio­tra, któ­rej prze­wod­ni­czył papież Fran­ci­szek, wywo­łu­jąc w ten spo­sób zgor­sze­nie wśród kato­li­ków na całym świe­cie” „Pyta­ny o jej nie­le­gal­ne przyj­mo­wa­nie komu­nii, papież Fran­ci­szek nie wyra­ził wobec tego dez­apro­ba­ty. Zamiast tego odpo­wie­dział, mówiąc: „Kie­dy Kościół tra­ci swój dusz­pa­ster­ski cha­rak­ter, kie­dy biskup tra­ci swój dusz­pa­ster­ski cha­rak­ter, powo­du­je to pro­blem poli­tycz­ny. To wszyst­ko co mogę powie­dzieć.’ Ta odpo­wiedź gani arcy­bi­sku­pa Cor­di­le­one za uza­sad­nio­ne zasto­so­wa­nie kano­nu 915”.

 

Za life­si­te news