Flag­po­ling ozna­cza ubie­ga­nie się o prze­dłu­że­nie pozwo­le­nia na pra­cę (lub naukę) ma gra­ni­cy. Może­my tak­że zakoń­czyć pro­ces nada­nia poby­tu sta­łe­go na gra­ni­cy. Inny­mi sło­wy, wybie­rasz się na wyciecz­kę na gra­ni­cę Kana­da-USA, gdzie moż­na w naj­szyb­szy spo­sób zała­twić waż­ne for­mal­no­ści imi­gra­cyj­ne i bez prak­tycz­nie opusz­cza­nia Kana­dy dro­gą powietrz­ną. Uwa­ga, nie we wszyst­kich sytu­acjach może­my sko­rzy­stać z tej opcji, więc war­to naj­pierw się dowie­dzieć jak prze­pro­wa­dzić cały proces.

        Nie trze­ba tak­że mieć wizy ame­ry­kań­skiej, aby na gra­ni­cy doko­nać praw­nej pro­ce­du­ry prze­dłu­że­nia lub odno­wie­nia wizy pra­cy, stu­diów, czy uzy­ska­nia pobytu.

        Dla­cze­go ludzie robią ten praw­ny manewr omi­ja­jąc biu­ra, urzę­dy imi­gra­cyj­ne? Moż­na tym spo­so­bem zaosz­czę­dzić dużo cza­su. Przy­kła­do­wo, oso­ba otrzy­ma­ła pro­me­sę wizo­wą w pro­gra­mie IEC, będąc tury­stycz­nie w Kana­dzie. Co praw­da teraz wie­le osób i tak musi wyle­cieć z Kana­dy, by oddać dane bio­me­trycz­ne, ale jeśli zaist­nia­ła sytu­acja otrzy­ma­nia akcep­ta­cji na pro­gram, wystar­czy udać się do naj­bliż­sze­go biu­ra imi­gra­cyj­ne­go na gra­ni­cy lądo­wej (nie lot­ni­sko) i doko­nać pro­ce­du­ry uzy­ska­nia wizy pracy. 

reklama

        Nie trze­ba wypeł­niać poda­nia i pro­ce­du­ra trwa dość szyb­ko. Zazwy­czaj urzęd­ni­cy kana­dyj­scy naka­zu­ją wyjść jak­by poza teren Kana­dy (co jest wymo­giem praw­nym) i dojść do gra­ni­cy ame­ry­kań­skiej, po czym powró­cić, by moż­na było zgod­nie z pra­wem wydać doku­ment wizo­wy, w tym przy­pad­ku work permit. 

        Podob­nie jeśli ktoś otrzy­mał LMIA od pra­co­daw­cy i kwa­li­fi­ku­je się na wizę pra­cy poprzez kon­trakt pra­cy. Nale­ży pamię­tać, że urząd w ten spo­sób nie zała­twia pierw­szej wizy stu­denc­kiej (oby­wa­te­le pol­scy) czy prze­dłu­że­nia wizy tury­stycz­nej. Te pro­ce­du­ry zała­twia się kore­spon­den­cyj­nie lub elek­tro­nicz­nie, skła­da­jąc wnio­sek do cen­trum imi­gra­cyj­ne­go wewnątrz Kanady.

        Oso­by korzy­sta­ją­ce z moż­li­wo­ści zała­twie­nia for­mal­no­ści na gra­ni­cy (flag­po­ints) skra­ca­ją czas ocze­ki­wa­nia z kil­ku mie­się­cy do nie­kie­dy kil­ku minut w kana­dyj­skim budyn­ku cel­nym na gra­ni­cy. Dla­te­go w przy­pad­kach, kie­dy moż­na sko­rzy­stać z tej praw­nej moż­li­wo­ści, war­to sko­rzy­stać. Naj­czę­ściej odwie­dza­ne miej­sca ‑flag­po­ints w naszym rejo­nie to:

• Fort Erie/Buffalo (Peace Bridge)

• Nia­ga­ra Falls (Rain­bow Bridge)

• Queenston/Lewiston

        W godzi­nach szczy­tu oso­ba może być poin­for­mo­wa­na, że urząd nie zała­twia w tym cza­sie pro­ce­dur imi­gra­cyj­nych i ze wzglę­du na duży ruch gra­nicz­ny. Zale­ca się, by poje­chać na gra­ni­cę w celu przy­kła­do­wo zała­twie­nia wizy pra­cy we wto­rek lub czwar­tek. Tak­że oso­by posia­da­ją­ce wizę do USA powin­ny prze­kro­czyć gra­ni­cę, by nie uzy­skać odmo­wy wjaz­du na teren USA, co w przy­szło­ści może być bra­ne pod uwa­gę w trak­cie następ­nych podró­ży do Ameryki.

        Oso­by nie­udo­ku­men­to­wa­ne lub oso­by, któ­re prze­by­wa­ły w USA bez wizy, nie powin­ny raczej korzy­stać z pro­ce­dur na gra­ni­cy, mogą zostać zatrzy­ma­ne lub deportowane.

Iza­be­la Embalo

licen­cjo­no­wa­ny 

dorad­ca imigracyjny

tel/text: 416–5152022

emiz@live.ca

www.emigracjakanada.net