Wie­le osób pyta jak prze­dłu­żyć wizę pra­cy w pro­gra­mie Inter­na­tio­nal Expe­rien­ce Canada?

Wizy pra­cy w tym wła­śnie pro­gra­mie nie może­my prze­dłu­żyć, ale może­my wystą­pić o nową wizę opar­tą o kon­trakt pra­cy i opi­nie ryn­ku pra­cy LMIA ( Labo­ur Mar­ket Impact Asses­sment). Tak­że, inną moż­li­wo­ścią jest ponow­ne uczest­nic­two w pro­gra­mie IEC, ale w innej kate­go­rii. Na przy­kład, jeśli ktoś otrzy­mał zezwo­le­nie pra­cy w kate­go­rii Pra­cy Waka­cyj­nej, może powtó­rzyć uczest­nic­two w pro­gra­mie IEC, ale w kate­go­rii Mło­dych Pro­fe­sjo­na­li­stów. Nale­ży jed­nak pamię­tać, że musi­my odcze­kać mini­mum 6 mie­się­cy pomię­dzy udzia­łem w jed­nej i dru­giej kate­go­rii programu.

Jeśli mał­żeń­stwo lub para w rela­cji kon­ku­bi­na­tu otrzy­ma wizy w pro­gra­mie IEC, moż­na zasto­so­wać tu tak­że moż­li­wo­ści otrzy­ma­nia wizy pra­cy na zasa­dzie łącze­nia rodzin, wte­dy znacz­nie wydłu­ży­my czas wiz zatrud­nie­nia w Kana­dzie. Przy­kła­do­wo, mał­żeń­stwo bra­ło udział w loso­wa­niu i obo­je otrzy­ma­li zapro­sze­nie do wzię­cia udzia­łu w pro­gra­mie. Oby­dwo­je skła­da­ją osob­ne wnio­ski i otrzy­mu­ją pro­me­sy wizo­we-listy akcep­tu­ją­ce kan­dy­da­ta na pro­gram.  Na listach jest data, do jakie­go cza­su może­my akty­wo­wać wizę, naj­czę­ściej jest to ter­min rocz­ny. Jeśli naj­pierw wizę akty­wu­je mąż, żona może dostać wizę pra­cy na zasa­dzie łącze­nia rodzin. Nie musi jesz­cze akty­wo­wać swo­jej. Pod koniec ter­mi­nu wyga­śnię­cia wiz, żona może akty­wo­wać swo­ją wizę w pro­gra­mie IEC i mąż otrzy­ma wizę pra­cy na pod­sta­wie łącze­nia rodzin. Tym spo­so­bem wyko­rzy­stu­je­my mak­sy­mal­nie czas legal­ne­go zatrudnienia.

Reklama

Na co jesz­cze chcia­ła­bym zwró­cić uwa­gę, to pomył­ki ofi­ce­rów na gra­ni­cy. Widzia­łam nie­jed­no­krot­nie, że urzęd­ni­cy, zwłasz­cza ci mniej doświad­cze­ni, wyda­ją wizę na pod­sta­wie daty wyda­nia  listu –pro­me­sy wizo­wej. Pra­wo jed­nak naka­zu­je, by wydać wizę na 12 mie­się­cy z datą waż­no­ści od daty akty­wo­wa­nia wizy na gra­ni­cy, nie krócej.

Oso­by, któ­re w mię­dzy­cza­sie uzy­ska­ły ofer­tę pra­cy pod­par­tą opi­nią ryn­ku pra­cy LMIA, mogą otrzy­mać nowe wizy pra­cy, któ­re nie są już dawa­ne na pod­sta­wie loso­wa­nia, a jedy­nie poprzez kon­trakt pra­cy i zezwo­le­nie na zatrud­nie­nie cudzo­ziem­ca, jakie dosta­je kwa­li­fi­ku­ją­cy się pracodawca.

Otrzy­ma­nie wizy pra­cy na pod­sta­wie LMIA jest bar­dzo korzyst­ne ponie­waż wiza jest naj­czę­ściej wyda­wa­na na 2 lata, i za taką ofer­tę pra­cy otrzy­mu­je­my bonus  50 punk­tów, co umoż­li­wia zdo­by­cie poby­tu poprzez Express Entry.

W dodat­ku wizę moż­na prze­dłu­żyć. Wie­le osób korzy­sta tak­że  w tym cza­sie z nomi­na­cji prowincji.

Iza­be­la Embalo

Licen­cjo­no­wa­ny dorad­ca imigracyjny

Kana­da

21 lat doświadczenia!

Pomo­gli­śmy set­kom pol­skich imi­gran­tów osie­dlić się na stałe

w Kana­dzie.

tel. 416–5152022

e‑mail: emiz@live.ca

www.emigracjakanada.net