Przed­sta­wi­cie­le służ­by zdro­wia ostrze­ga­ją, że ludzie, któ­rzy odwie­dzi­li Foun­ta­in Medi­cal and Wel­l­ness Cen­tre w Rich­mond Hill, Onta­rio, na począt­ku tego mie­sią­ca, mogli być nara­że­ni na odrę.

Obja­wy odry mogą poja­wić się mię­dzy 7 a 18 dniem po kon­tak­cie z zara­żo­nym osob­ni­kiem i mogą zacząć się od kasz­lu, kata­ru, gorącz­ki, czer­wo­nych łza­wią­cych oczu i małych pla­mek z bia­łym środ­kiem wewnątrz ust.

Czer­wo­na, pla­mi­sta wysyp­ka poja­wia się od trze­cie­go do siód­me­go dnia.

reklama

Odra powra­ca, ostrze­ga dr The­re­sa Tam, głów­ny urzęd­nik fede­ral­ny ds. zdro­wia publicz­ne­go. W cią­gu trzech pierw­szych mie­się­cy 2019 roku licz­ba przy­pad­ków odry na świe­cie wzro­sła o 300 proc., poda­je WHO. Sku­tecz­ną ochro­ną przed zacho­ro­wa­niem na tę wyso­ce zaraź­li­wą cho­ro­bę jest szcze­pion­ka, pisze dr Tam, kie­ru­jąc te sło­wa zwłasz­cza do prze­ciw­ni­ków szcze­pień. Pod­kre­śla, że nie może­my dopusz­czać, by choć jed­no dziec­ko zmar­ło na odrę.

Do zara­że­nia docho­dzi poprzez bez­po­śred­ni kon­takt lub dro­ga kro­pel­ko­wą. Kom­pli­ka­cje pocho­ro­bo­we to m.in. zapa­le­nie mózgu, cięż­ka bie­gun­ka i odwod­nie­nie, zapa­le­nie płuc, infek­cje ucha i utra­ta wzro­ku. Zanim wyna­le­zio­no szcze­pion­kę, poważ­ne epi­de­mie zda­rza­ły się co 2–3 lata. Każ­de­go roku umie­ra­ło oko­ło 2,6 milio­na osób, poda­je WHO.

Dr Lau­ra Bourns z agen­cji zdro­wia publicz­ne­go regio­nu Peel mówi, że przy­pad­ki zgo­nów wywo­ła­nych przez odrę w ska­li lokal­nej są rzad­kie. W Ame­ry­ce Pół­noc­nej odpor­ność popu­la­cji jest dość wyso­ka, ponie­waż więk­szość osób jest zaszcze­pio­na. Nie wszę­dzie na świe­cie jest tak samo. Na przy­kład według WHO obec­nie na Mada­ga­ska­rze zmar­ło ponad 1200 osób, a zara­żo­nych zosta­ło 117 076. Kana­dyj­czy­cy czę­sto przy­wo­żą odrę z podró­ży do innych krajów.

Dr Tam, któ­ra jest spe­cja­list­ką od cho­rób zakaź­nych dzie­ci, ze smut­kiem zauwa­ża, że wła­śnie dzie­ci umie­ra­ją z powo­du cho­rób, któ­rym moż­na zapo­bie­gać poda­jąc szcze­pion­ki. Pod­kre­śla, że leka­rze przede wszyst­kim powin­ni roz­wie­wać wąt­pli­wo­ści, odróż­niać praw­dę od dezinformacji.

Dr Ève Dubé, pro­fe­sor z wydzia­łu Social and Pre­ven­ti­ve Medi­ci­ne na Uni­ver­si­té Laval w Quebec City, zauwa­ża, że powo­dów odma­wia­nia szcze­pie­nia są tysią­ce. Dubé zaj­mu­je się tym zja­wi­skiem w Kana­dzie od 2016 roku. Przede wszyst­kim wie­le fał­szy­wych infor­ma­cji jest roz­po­wszech­nia­nych w inter­ne­cie i oso­by zain­te­re­so­wa­ne tema­tem, któ­re chcą podej­mo­wać świa­do­me decy­zje, powin­ny się dokład­nie roze­znać i wziąć popraw­kę na to, co czytają.

Stan­dar­do­wo pierw­szą daw­kę szcze­pion­ki prze­ciw­ko odrze dziec­ko otrzy­mu­je mając 12 mie­się­cy. Szcze­pie­nie jest powta­rza­ne mię­dzy 4 a 6 rokiem życia. Oso­by, któ­re nie chcą szcze­pić dzie­ci z powo­dów reli­gij­nych i ide­olo­gicz­nych nale­żą do zde­cy­do­wa­nej mniej­szo­ści. Immu­ni­za­tion of Scho­ol Pupils Act (ISPA) wyma­ga, by ucznio­wie byli szcze­pie­ni. W razie bra­ków mogą być zawie­sze­ni. W regio­nie Peel wśród dzie­ci 7‑letnich zaszcze­pio­nych prze­ciw­ko odrze jest 91,2 proc., a wśród 17-let­nich – 97,2, poda­je Public Health Ontario.