Rząd Onta­rio pro­po­nu­je znie­sie­nie świad­cze­nia ubez­pie­cze­nia zdro­wot­ne­go OHIP poza krajem

Pro­win­cja opu­bli­ko­wa­ła w śro­dę pro­po­zy­cję zakoń­cze­nia opie­ki medycz­nej poza kra­jem w ramach powszech­ne­go ubez­pie­cze­nia medycz­ne­go OHIP. 

Rząd Onta­rio twier­dzi, że OHIP pokry­wa tyl­ko pięć pro­cent kosz­tów typo­wej nagłej potrze­by medycz­nej dla miesz­kań­ców Onta­rio podró­żu­ją­cych poza Kana­dą, więc zakup ubez­pie­cze­nia podróż­ne­go i tak jest już koniecznością. 

reklama

Zgod­nie z ogól­nym spra­woz­da­niem audy­to­ra z 2018 r. Onta­rio pła­ci w ramach OHIP 9 mln dol. rocz­nie z powo­du nagłych wypad­ków zdro­wot­nych poza krajem. 

OHIP zwra­ca do 200 CAD dzien­nie za nie­ocze­ki­wa­ny pobyt w szpi­ta­lu w innym kra­ju, a mak­sy­mal­nie 400 dol. dzien­nie na oddzia­le inten­syw­nej opie­ki medycz­nej lub chi­rur­gicz­nym. W Sta­nach Zjed­no­czo­nych szpi­ta­le zazwy­czaj pobie­ra­ją od 10 do 15 razy wię­cej niż te kwo­ty, jed­nak w kra­jach III Świa­ta są one wystarczające

Rząd twier­dzi, że zmia­na nie będzie mia­ła wpły­wu na 99,5% miesz­kań­ców Onta­rio i nie wpły­nie na ochro­nę zdro­wia miesz­kań­ców Onta­rio podró­żu­ją­cych w innych czę­ściach Kanady.

Dane OHIP suge­ru­ją, że spo­śród 40 000 miesz­kań­ców Onta­rio, któ­rzy corocz­nie podró­żu­ją poza Kana­dą i wyma­ga­ją usług zdro­wot­nych, ponad 90 pro­cent wyku­pu­je pry­wat­ne ubez­pie­cze­nie zdrowotne. 

„Miesz­kań­cy Onta­rio, któ­rzy decy­du­ją się na wyjazd poza Kana­dę, mogą nadal uzy­skać naj­lep­sze­go ubez­pie­cze­nie od firm ubez­pie­cze­nio­wych, któ­re już dzi­siaj pokry­wa­ją 94 proc. takich przy­pad­ków” — stwier­dza komu­ni­kat rządu