Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu konsularnym KG RP w Toronto

        Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w obwodach utworzonych w Kanadzie odbędzie się w sobotę 25 maja 2019 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego. Na terenie naszego okręgu konsularnego będzie można oddać głos w komisjach w Toronto, Saskatoon i Winnipeg. Nie przewidziano możliwości głosowania korespondencyjnego.

Wybory zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684) i zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 25 lutego 2019 r.  w sprawie zarządzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego.

Obwody głosowania

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U. poz. 772), na terenie okręgu konsularnego Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto zostały utworzone 3 obwody głosowania:

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

1)      Obwód głosowania nr 71

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, Ontario M8V 1G5;

2)      Obwód głosowania nr 72

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Saskatoon, Midtown Professional Centre, 39 – 23rd St East, Suite 103, Sakatoon, Saskatchewan S7K 0H6;

3)      Obwód głosowania nr 73

Siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Winnipeg, 144 Lindenshore Dr., Winnipeg, Manitoba R3P 2M9.

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

W obwodach głosowania utworzonych za granicą głosować będą mogli obywatele polscy oraz ci obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy stale zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w dniu wyborów będą przebywać za granicą. Głosować można wyłącznie osobiście.

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma osoba, która:

1)      najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2)      nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

3)      nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,

4)      nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

5)      posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim – ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

6)      zostanie wpisana do spisu wyborców.

Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Termin składania zgłoszeń upływa 23 maja 2019 roku włącznie. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń w ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE  REJESTRACJI  WYBORCÓW e-WYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl, dostępnym od dnia 30 kwietnia 2019 r.

Do dokonania zgłoszenia konieczne są następujące dane:

1.       Nazwisko

2.       Imię (imiona)

3.       Imię ojca

4.       Data urodzenia

5.       Numer ewidencyjny PESEL

6.       Miejsce pobytu wyborcy za granicą

7.       Numer oraz miejsce i data wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego. W przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim należy podać numer ważnego paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz miejsce i datę jego wydania.

8.       Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą albo obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi stale zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie do spisu wyborców można też wnieść:

1)      telefonicznie, pod numerem +1 416 252 5471;

2)      e-mailem na adres: toronto.info@msz.gov.pl;

3)      pisemnie, na adres: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON M8V 1G5;

4)      ustnie: w siedzibie Konsulatu pod adresem 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto;

5)      faksem, nr faksu: +1 416 252 0509.

Zgłoszenia pisemne można wnosić na dołączonym w załączeniu formularzu.

Zmiana miejsca pobytu przed wyborami

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, a który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie to umożliwia oddanie głosu w dowolnym innym obwodzie głosowania.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Konsula Generalnego RP w Toronto pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do dnia 24 maja 2019 r. włącznie:

1)      e-mailem na adres: toronto.info@msz.gov.pl

2)      pisemnie, na adres: Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, 2603 Lake Shore Blvd. West, Toronto, ON M8V 1G5

3)      faksem, nr faksu: +1 416 252 0509

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl
[yop_poll id=”1″]