Gło­so­wa­nie w wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w okrę­gu kon­su­lar­nym KG RP w Toronto

        Gło­so­wa­nie w wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w obwo­dach utwo­rzo­nych w Kana­dzie odbę­dzie się w sobo­tę 25 maja 2019 r. w godz. 7.00–21.00 cza­su miej­sco­we­go. Na tere­nie nasze­go okrę­gu kon­su­lar­ne­go będzie moż­na oddać głos w komi­sjach w Toron­to, Saska­to­on i Win­ni­peg. Nie prze­wi­dzia­no moż­li­wo­ści gło­so­wa­nia korespondencyjnego.

Wybo­ry zosta­ną prze­pro­wa­dzo­ne w opar­ciu o prze­pi­sy usta­wy z dnia 5 stycz­nia 2011 r. Kodeks wybor­czy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684) i zgod­nie z posta­no­wie­niem Pre­zy­den­ta RP z dnia 25 lute­go 2019 r.  w spra­wie zarzą­dze­nia wybo­rów do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go oraz art. 39 § 2 Kodek­su wyborczego.

Obwo­dy głosowania

Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Mini­stra Spraw Zagra­nicz­nych z dnia 18 kwiet­nia 2019 r. w spra­wie utwo­rze­nia obwo­dów gło­so­wa­nia w wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w 2019 roku dla oby­wa­te­li pol­skich prze­by­wa­ją­cych za gra­ni­cą (Dz.U. poz. 772), na tere­nie okrę­gu kon­su­lar­ne­go Kon­su­la­tu Gene­ral­ne­go Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Toron­to zosta­ły utwo­rzo­ne 3 obwo­dy głosowania:

1)      Obwód gło­so­wa­nia nr 71

Sie­dzi­ba obwo­do­wej komi­sji wybor­czej: Kon­su­lat Gene­ral­ny Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Toron­to, 2603 Lake Sho­re Blvd. West, Toron­to, Onta­rio M8V 1G5;

2)      Obwód gło­so­wa­nia nr 72

Sie­dzi­ba obwo­do­wej komi­sji wybor­czej: Kon­su­lat Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Saska­to­on, Mid­town Pro­fes­sio­nal Cen­tre, 39 — 23rd St East, Suite 103, Saka­to­on, Saskat­che­wan S7K 0H6;

3)      Obwód gło­so­wa­nia nr 73

Sie­dzi­ba obwo­do­wej komi­sji wybor­czej: Kon­su­lat Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Win­ni­peg, 144 Lin­den­sho­re Dr., Win­ni­peg, Mani­to­ba R3P 2M9.

Oso­by upraw­nio­ne do gło­so­wa­nia za granicą

W obwo­dach gło­so­wa­nia utwo­rzo­nych za gra­ni­cą gło­so­wać będą mogli oby­wa­te­le pol­scy oraz ci oby­wa­te­le Unii Euro­pej­skiej nie­bę­dą­cy oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi, któ­rzy sta­le zamiesz­ku­ją na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, ale w dniu wybo­rów będą prze­by­wać za gra­ni­cą. Gło­so­wać moż­na wyłącz­nie osobiście.

Pra­wo wybie­ra­nia w obwo­dzie utwo­rzo­nym za gra­ni­cą w wybo­rach do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go ma oso­ba, która:

1)      naj­póź­niej w dniu gło­so­wa­nia koń­czy 18 lat,

2)      nie zosta­ła pozba­wio­na praw publicz­nych pra­wo­moc­nym orze­cze­niem sądu,

3)      nie zosta­ła ubez­wła­sno­wol­nio­na pra­wo­moc­nym orze­cze­niem sądu,

4)      nie zosta­ła pozba­wio­na praw wybor­czych pra­wo­moc­nym orze­cze­niem Try­bu­na­łu Stanu,

5)      posia­da waż­ny pol­ski pasz­port, a w pań­stwach, w któ­rych dowód oso­bi­sty jest wystar­cza­ją­cym  doku­men­tem do prze­kro­cze­nia gra­ni­cy, waż­ny dowód oso­bi­sty, a w przy­pad­ku oby­wa­te­la Unii Euro­pej­skiej nie­bę­dą­ce­go oby­wa­te­lem pol­skim — waż­ny pasz­port lub inny doku­ment stwier­dza­ją­cy tożsamość,

6)      zosta­nie wpi­sa­na do spi­su wyborców.

Spis wybor­ców

Kon­sul nie pro­wa­dzi sta­łe­go reje­stru wybor­ców, dla­te­go oso­by zamie­rza­ją­ce wziąć udział w wybo­rach zobo­wią­za­ne są zgło­sić się do spi­su wybor­ców spo­rzą­dza­ne­go przez wła­ści­we­go tery­to­rial­nie kon­su­la. Ter­min skła­da­nia zgło­szeń upły­wa 23 maja 2019 roku włącz­nie. Wybor­ca może być wpi­sa­ny tyl­ko do jed­ne­go spi­su wyborców.

Kon­sul doko­nu­je wpi­su w spi­sie wybor­ców na pod­sta­wie oso­bi­ste­go zgło­sze­nia. Zachę­ca­my do samo­dziel­ne­go doko­ny­wa­nia zgło­szeń w ELEKTRONICZNYM SYSTEMIE  REJESTRACJI  WYBORCÓW e‑WYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl, dostęp­nym od dnia 30 kwiet­nia 2019 r.

Do doko­na­nia zgło­sze­nia koniecz­ne są nastę­pu­ją­ce dane:

1.       Nazwi­sko

2.       Imię (imio­na)

3.       Imię ojca

4.       Data urodzenia

5.       Numer ewi­den­cyj­ny PESEL

6.       Miej­sce poby­tu wybor­cy za granicą

7.       Numer oraz miej­sce i data wyda­nia waż­ne­go pol­skie­go pasz­por­tu. W pań­stwach, w któ­rych dowód oso­bi­sty jest wystar­cza­ją­cym  doku­men­tem do prze­kro­cze­nia gra­ni­cy, w miej­sce nume­ru waż­ne­go pol­skie­go pasz­por­tu moż­na podać numer waż­ne­go dowo­du oso­bi­ste­go. W przy­pad­ku oby­wa­te­la Unii Euro­pej­skiej nie­bę­dą­ce­go oby­wa­te­lem pol­skim nale­ży podać numer waż­ne­go pasz­por­tu lub inne­go doku­men­tu stwier­dza­ją­ce­go toż­sa­mość oraz miej­sce i datę jego wydania.

8.       Miej­sce wpi­sa­nia wybor­cy do reje­stru wybor­ców (gmi­na w Pol­sce) — w przy­pad­ku oby­wa­te­li pol­skich cza­so­wo prze­by­wa­ją­cych za gra­ni­cą albo oby­wa­te­li Unii Euro­pej­skiej nie­bę­dą­cych oby­wa­te­la­mi pol­ski­mi sta­le zamiesz­ku­ją­cych na tery­to­rium Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej.

Zgło­sze­nie do spi­su wybor­ców moż­na też wnieść:

1)      tele­fo­nicz­nie, pod nume­rem +1 416 252 5471;

2)      e‑mailem na adres: toronto.info@msz.gov.pl;

3)      pisem­nie, na adres: Kon­su­lat Gene­ral­ny Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Toron­to, 2603 Lake Sho­re Blvd. West, Toron­to, ON M8V 1G5;

4)      ust­nie: w sie­dzi­bie Kon­su­la­tu pod adre­sem 2603 Lake Sho­re Blvd. West, Toronto;

5)      fak­sem, nr fak­su: +1 416 252 0509.

Zgło­sze­nia pisem­ne moż­na wno­sić na dołą­czo­nym w załą­cze­niu formularzu.

Zmia­na miej­sca poby­tu przed wyborami

Wybor­ca, któ­ry zgło­sił się do spi­su wybor­ców spo­rzą­dzo­ne­go przez kon­su­la, a któ­ry zmie­nia miej­sce poby­tu przed dniem wybo­rów, może otrzy­mać zaświad­cze­nie o pra­wie do gło­so­wa­nia. Zaświad­cze­nie to umoż­li­wia odda­nie gło­su w dowol­nym innym obwo­dzie głosowania.

Wnio­sek o wyda­nie zaświad­cze­nia nale­ży zło­żyć do Kon­su­la Gene­ral­ne­go RP w Toron­to pisem­nie, tele­fak­sem lub w for­mie elek­tro­nicz­nej naj­póź­niej do dnia 24 maja 2019 r. włącznie:

1)      e‑mailem na adres: toronto.info@msz.gov.pl

2)      pisem­nie, na adres: Kon­su­lat Gene­ral­ny Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej w Toron­to, 2603 Lake Sho­re Blvd. West, Toron­to, ON M8V 1G5

3)      fak­sem, nr fak­su: +1 416 252 0509

Zaświad­cze­nie odbie­ra się za pokwi­to­wa­niem oso­bi­ście lub przez upo­waż­nio­ną pisem­nie oso­bę. W szcze­gól­nie uza­sad­nio­nych przy­pad­kach kon­sul może wysłać wybor­cy zaświad­cze­nie za zwrot­nym pokwi­to­wa­niem odbioru.

Akty praw­ne, kalen­darz wybor­czy oraz infor­ma­cje i komu­ni­ka­ty Pań­stwo­wej Komi­sji Wybor­czej dostęp­ne są na stro­nie: www.pkw.gov.pl
[yop_poll id=“1”]