Rząd For­da uru­cho­mił w ponie­dzia­łek kam­pa­nię rekla­mo­wą w związ­ku z fede­ral­nym podat­kiem węglowym.
[yop_poll id=“3”]
Wszyst­kie rekla­my  są opa­trzo­ne hasłem „Poda­tek od emi­sji dwu­tlen­ku węgla nie jest jedy­nym spo­so­bem wal­ki ze zmia­na­mi kli­ma­tu” i przed­sta­wia­ją dzi­się­cio­cen­tów­ki wyle­wa­ją­ce się z otwo­rów wen­ty­la­cyj­nych i dys­try­bu­to­rów pali­wa, sym­bo­li­zu­ją­ce dodat­ko­wy koszt ben­zy­ny i ogrzewania.

Rekla­my, będą emi­to­wa­ne w godzi­nach naj­więk­szej oglą­dal­no­ści­do czerw­ca. Mówi się w nich, że „Onta­rio ma lep­szy spo­sób”, aby roz­li­czać naj­więk­szych tru­ci­cie­li śro­do­wi­ska, ogra­ni­czać śmie­ci i dbać o czy­stą wodę w jeziorach.