USA wska­za­ły kolej­ne 300 miliar­dów war­to­ści  towa­rów impor­to­wa­nych z Chin na ewen­tu­al­ne pod­wyż­ki ceł. Lista obej­mu­je „zasad­ni­czo wszyst­kie pro­duk­ty”, któ­re nie zosta­ły jesz­cze dotknię­te wyso­ki­mi tary­fa­mi w tym lap­to­py. Woj­na cel­na wstrzą­sa ryn­ka­mi finansowymi.
[yop_poll id=“3”]
Publi­ka­cja listy nastą­pi­ła po ogło­sze­niu przez Pekin ponie­dzia­łek  taryf w wyso­ko­ści do 25 pro­cent na 60 miliar­dów dola­rów impor­tu z USA. Lista 3 805 kate­go­rii pro­duk­tów jest kro­kiem w kie­run­ku reali­za­cji groź­by pre­zy­den­ta Donal­da Trum­pa z 5 maja, aby roz­sze­rzyć 25-pro­cen­to­we cła na cały chiń­ski import. Nie obej­mu­je jed­nak far­ma­ceu­ty­ków i mine­ra­łów ziem rzad­kich sto­so­wa­nych w elek­tro­ni­ce i bateriach.

Azja­tyc­kie ryn­ki we wto­rek dru­gi dzień z rzę­du noto­wa­ły spadki.

Trump ostrzegł Xi na Twit­te­rze, że Chi­ny „bar­dzo ucier­pią”, jeśli nie zgo­dzą się na umo­wę handlową.

Trump  i Xi spo­tka­ją się pod­czas spo­tka­nia gru­py 20 naj­więk­szych gospo­da­rek 28 i 29 czerw­ca w Osa­ce w Japonii.

Sześć tygo­dni przed tym spo­tka­niem będzie „bar­dzo nie­sta­bil­ne” dla ryn­ków finan­so­wych — mówią ana­li­ty­cy Macqu­arie Bank.

https://thehill.com/opinion/international/443300-why-free-traders-and-all-americans-should-back-trump-on-china-policy?jwsource=cl