20 numer tygo­dni­ka GONIEC już w sklepach!

Zapra­sza­my do kupo­wa­nia nasze­go tygo­dni­ka — dostęp­ne­go w więk­szo­ści pol­skich skle­pów i deli­ka­te­sów na tere­nie GTA. Wer­sja papie­ro­wa zawie­ra — oprócz naszych tek­stów autor­skich, któ­re tra­fia­ją po jakimś cza­sie na stro­nę inter­ne­to­wą tak­że wybór wia­do­mo­ści kra­jo­wych i zagra­nicz­nych, oraz cie­ka­we prze­dru­ki. Kup­no tygo­dni­ka to cegieł­ka wspar­cia wszyst­kich innych naszych wysił­ków! Naj­now­szy numer został już rozwieziony.