Pań­stwo Agniesz­ka i Tomasz Wój­cik przy­je­cha­li do Kana­dy czte­ry lata temu, dzi­siaj pro­wa­dzą pol­ski sklep w Nia­ga­ra Falls, regio­nie gdzie szyb­ko zwięk­sza się licz­ba Pola­ków. Polo­nia Euro­pe­an Mar­ket & Deli to miej­sce gdzie spo­ty­ka­ją się Pola­cy i taki wła­śnie zamysł ma p. Tomasz, by w jego skle­pie moż­na było wysłać pacz­kę, czy zała­twić dostęp do pol­skiej tele­wi­zji i dostać pol­ską pra­sę. Od kil­ku mie­się­cy moż­na tam kupić Gońca!

http://poloniadeliniagara.ca/