Ubra­ni w koszul­ki i kape­lu­sze ze słyn­nym logo z języ­kiem fani zespo­łu Rol­ling Sto­nes licz­nie przy­szli na być może ostat­ni kon­cert zespo­łu w Kana­dzie. Po ostat­niej nagłej ope­ra­cji ser­ca Mic­ka Jag­ge­ra nie wia­do­mo, czy Rol­ling Sto­nes zagra jesz­cze kie­dyś w Kana­dzie. Fani zgro­ma­dze­ni w sobo­tę na Burl’s Cre­ek Event Gro­unds chcie­li przede wszyst­kim podzię­ko­wać Jag­ge­ro­wi, że zdro­wie pozwo­li­ło mu na ten występ.

Orga­ni­za­to­rzy spo­dzie­wa­li się, że do Oro Medon­te, Ont., oko­ło 30 kilo­me­trów na pół­noc od Bar­rie, przy­je­dzie 70 000 widzów. Bry­tyj­ski zespół jest w tra­sie kon­cer­to­wej po Ame­ry­ce Pół­noc­nej. W Kana­dzie gra tyl­ko jeden kon­cert. Przed kon­cer­tem w Oro Medo­ne zagrał dwa razy w Chicago.