Według naj­now­sze­go son­da­żu, trzech na czte­rech miesz­kań­ców Onta­rio twier­dzi, że kon­ser­wa­tyw­ny rząd pro­wa­dzi pro­win­cję złą drogą.

Bada­nie Envi­ro­nics , któ­re zosta­ło zle­co­ne przez związ­ki zawo­do­we pra­cow­ni­ków pań­stwo­wych Cupe Onta­rio i CUPE Local 79, poka­zu­je, że 75 proc. wszyst­kich ankie­to­wa­nych i jed­na trze­cia dekla­ru­ją­cych się, jako wybor­cy PC uzna­je, iż rząd pro­win­cji Onta­rio kie­ro­wa­ny przez Douga For­da jest na złej dro­dze. Wśród nich 83% sta­no­wi­ły kobie­ty, 83% mia­ło mni­je  niż 45 lat, a 80% miesz­ka­ło w Toronto.Trzy­dzie­ści sie­dem pro­cent wybor­ców gło­su­ją­cych na kon­ser­wa­ty­stów w minio­nych wybo­rach twier­dzi, że utra­ci­ło wia­rę w kie­row­nic­two rzą­du, pod­czas gdy dwie trze­cie chce, ‑być może —  zagło­so­wać na inną par­tię w następ­nym głosowaniu.

Rząd pro­win­cji nie sko­men­to­wał wyni­ków ankiety.

Reklama

[yop_poll id=“4”]