Toron­to and Region Con­se­rva­tion Autho­ri­ty (TRCA) przy­po­mi­na o zagro­że­niach zwią­za­nych z wyso­kim pozio­mem wody w jezio­rze Onta­rio. Wody jest tyle samo lub wię­cej niż pod­czas powo­dzi w 2017 roku. Śred­ni poziom wody w czerw­cu to 75,93 metra, czy­li tyle, ile wyno­si­ła naj­wyż­sza odno­to­wa­na war­tość dwa lata temu. Agen­cja utrzy­mu­je ofi­cjal­ne ostrze­że­nie od 6–8 tygodni.

W HTO Park przy Queens Quay fale wdzie­ra­ją się na sztucz­ną pla­żę. Część tere­nu jest zala­na. W wie­lu czę­ściach mia­sta nabrze­że jest pod­my­te, szla­ki i chod­ni­ki lokal­nie zamknię­to. Woda nisz­czy infra­struk­tu­rę. TRCA pro­si, by sto­so­wać się do zaka­zów, nie wcho­dzić na zala­ne tere­ny i pilo­wać dzieci.

Według Inter­na­tio­nal Lake Onta­rio – St. Law­ren­ce River Board woda zaczę­ła już opadać.


Reklama