Roz­mo­wy o kolek­cjo­no­wa­niu samo­cho­dów z PRL, z wła­ści­cie­lem syren­ki, z pol­ski­mi har­ley­ow­ca­mi, z pol­ski­mi nauczy­ciel­ka­mi sprze­da­ją­cy­mi chleb ze smal­cem na nagro­dy dla uczniów. Wywiad z Hen­ry­kiem Radec­kim auto­rem książ­ki o mło­dzie­ży Ander­sa oraz z człon­ka­mi orga­ni­za­cji Pamięć i Praw­da, przy­go­to­wu­ją­cy­mi się do zako­pa­nia kap­su­ły czasu…

Pol­ski Dzień w Mis­sis­sau­dze 2019 cz. 4 – noc nale­ży do młodzieży