Wkrót­ce pra­cow­ni­cy mia­sta w Ber­ke­ley w Kali­for­nii będą musie­li odno­sić się do wła­zów man­ho­les jako „otwo­rów kon­ser­wa­cyj­nych” main­te­nan­ce holes. Urzęd­ni­cy w tym tygo­dniu wyda­li zarzą­dze­nie, aby zastą­pić nie­któ­re ter­mi­ny neu­tral­ny­mi pod wzglę­dem płciowym.

Nic nie będzie man­ma­de, ale zamiast tego zosta­nie human-made.

Wła­dze Ber­ke­ley jed­no­gło­śnie prze­gło­so­wa­ły w tym tygo­dniu, aby zastą­pić oko­ło 40 słów spe­cy­ficz­nych dla płci w kodek­sie mia­sta neu­tral­ny­mi pod wzglę­dem płci

Reklama

Ber­ke­ley jest mia­stem uni­wer­sy­tec­kim i sły­nie z róż­nych lewi­co­wych idiotyzmów.

Rigel Robin­son, któ­ry ukoń­czył UC Ber­ke­ley w zeszłym roku i ma 23 lata, jest naj­młod­szym człon­kiem rady miej­skiej, powie­dział, że nad­szedł czas, aby zmie­nić kodeks miej­ski, któ­ry brzmi jak „męż­czyź­ni są jedy­ny­mi, któ­rzy ist­nie­ją w zawo­dach lub że męż­czyź­ni są jedy­ny­mi na wła­dzach miejskich. ”

„W mia­rę jak spo­łe­czeń­stwo i nasze kul­tu­ry sta­ją się bar­dziej świa­do­me kwe­stii toż­sa­mo­ści płcio­wej i eks­pre­sji płci, waż­ne jest, aby nasze pra­wa to odzwier­cie­dla­ły” — powie­dział Robin­son, któ­ry był współ­au­to­rem prze­mia­no­wa­nia. „Kobie­ty i nie-binar­ni ludzie zasłu­gu­ją na reprezentację”.