Toron­to śpie­wa (nie)zakazane piosenki

Przy wypeł­nio­nej po brze­gi sali w cen­trum Kul­tu­ry Pol­skiej im. Jana Paw­ła II w Mis­sis­sau­dze odbył się w sobo­tę pro­wa­dzo­ny przez pol­skie­go dzien­ni­ka­rza Krzysz­to­fa Ziem­ca kon­cert powstań­czej i par­ty­zanc­kiej pie­śni. Kon­cert zor­ga­ni­zo­wał o. Janusz Jaje­śniak OMI pro­boszcz para­fii św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki w Toron­to. Chó­rem “Zryw” zło­żo­nym z człon­ków pol­skich chó­rów z Toron­to, Mis­sis­sau­ga i Bramp­ton oraz Smycz­ka­mi Toron­to Sin­fo­niet­ty dyry­go­wał Maciej Jaś­kie­wicz. Za kie­row­nic­two muzycz­ne, aran­ża­cje pio­se­nek, przy­go­to­wa­nie chó­ru odpo­wia­da­li: Bar­tosz Hada­ła, Maciej Jaś­kie­wicz, Mariusz Micha­lak. Na sali obec­nych było trzech uczest­ni­ków tam­tych walk.

Wyda­rze­nie poprze­dzi­ła Msza św. za dusze powstań­ców i za Pol­skę odpra­wio­na przez eme­ry­to­wa­ne­go bisku­pa die­ce­zji hamil­toń­skiej Mate­usz Ustrzyc­kie­go. Wzię­li w niej udział kom­ba­tan­ci, har­ce­rze z ZHP pgK, przed­sta­wi­cie­le władz RP oraz orga­ni­za­cji polo­nij­nych. Homi­lię wygło­sił  o. Wie­sław Zie­lon­ka OMI, misjo­narz z Pol­ski. Histo­rii Pol­ski nie da się zro­zu­mieć bez Chry­stu­sa i Kościo­ła mówił, cytu­jąc wiersz powstań­ca Józe­fa Szcze­pań­skie­go “Ziut­ka” powie­dział, że podob­nie jak wte­dy tej czer­wo­nej zara­zie prze­ciw­sta­wi­li się Pola­cy, dzi­siaj zagra­ża Pol­sce nowa “tęczo­wa” zara­za, ata­ku­ją­ca pol­ską rodzi­nę i wartości.