Roz­ma­wia­my o uda­nym kon­cer­cie zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Para­fię św. Sta­ni­sła­wa Kost­ki z oka­zji 75.rocznicy Powsta­nia War­szaw­skie­go i napię­tej sytu­acji wokół Iranu.