Boże, Ojcze całej ludz­ko­ści, wie­my że Two­ja Opatrz­ność losa­mi naro­dów kie­ru­je, pro­si­my udziel nam swej łaski, aby­śmy dążąc do złą­cze­nia się z Tobą we Wspól­no­cie Świę­tych w Nie­bie, mądrze i spra­wie­dli­wie rzą­dzi­li w naszej ziem­skiej wspólnocie.

Boże, Ojcze nasz i Opie­ku­nie, Bło­go­sław Ojczyź­nie Naszej Pol­sce i wszyst­kim Pola­kom roz­pro­szo­nym po całym świe­cie. Udziel nam łaski i mocy. Zjed­nocz i nawróć Pola­ków, by do Pol­ski wra­ca­li oraz wlej w nasze ser­ca gorą­cą miłość, aby­śmy ją modli­twą i pra­cą wspie­ra­li oraz zdol­ni byli do wszel­kich dla Niej poświę­ceń. Spraw Boże Ojcze by Pola­cy porzu­ci­li alko­ho­lizm i niko­ty­nizm i byli przy­kła­dem dla innych.

Chroń, o Panie Jezu Chry­ste, Naszą Ojczy­znę oraz Jej rząd z pre­zy­den­tem i pre­mie­rem na cze­le od wszel­kich wro­gów, zdraj­ców i zła, by nie zagra­ża­ło im.

Spraw, pro­si­my Jezu Chry­ste, by wszy­scy Pola­cy pia­stu­ją­cy kie­row­ni­cze sta­no­wi­ska, w par­tiach, orga­ni­za­cjach pań­stwo­wych, w woj­sku, poli­cji, sądach, urzę­dach i rzą­dzie, od Soł­ty­sa po Pre­zy­den­ta, kie­ro­wa­li się zawsze w swo­jej pra­cy uczci­wo­ścią i sumien­no­ścią dla dobra pol­skich rodzin, spo­łecz­no­ści lokal­nych, całe­go naro­du i Pol­ski, a tak­że by pamię­ta­li, że posia­da­ją man­dat, aby mądrze i uczci­wie wypeł­niać powie­rzo­ne im obo­wiąz­ki z myślą też o przy­szłych pokoleniach.


Niech wszy­scy od Soł­ty­sa po Pre­zy­den­ta pamię­ta­ją, że ich pra­ca i obo­wiąz­ki są służ­bą dla dobra naro­du pol­skie­go i Pol­ski, oraz by pamię­ta­li, że pod koniec życia ziem­skie­go będą roz­li­cze­ni i zda­dzą świa­dec­two przed Bożym Sądem z tego co zro­bi­li, a bia­da tym, co Pol­skę zdra­dza­ją, roz­prze­da­ją i okra­da­ją oraz Pola­ków, co Boga i Ojczy­znę mają w ser­cu uci­ska­ją, prze­śla­du­ją i fał­szy­wie osądzają.

Ratuj nas, Panie Jezu Chry­ste, pro­si­my, i bądź Kró­lem nam w Pol­sce jak najszybciej.

Kró­luj, Rządź, i miej nas wszyst­kich w Swo­jej Opie­ce razem ze swo­ją Mat­ką Prze­naj­święt­szą Mary­ją, naszą Kró­lo­wą, naszą Mat­ką, Mat­ką Nasze­go Kościo­ła i Naszej Ojczy­zny, aby po wsze cza­sy pano­wa­ło w Niej Pra­wo Boże, sil­na wia­ra, nadzie­ja i miłość do Boga i Ojczyzny.

Chroń, pro­si­my, Panie Jezu Chry­ste Swój Kościół w Pol­sce i spraw, by nasi Paste­rze byli przy­kła­dem Świę­to­ści, Paster­skiej Misji, Apo­stol­skie­go Ubó­stwa i Wiel­kie­go Patriotyzmu.

By byli odważ­ni, sil­ni wia­rą i żeby poczu­li swo­ją Świę­tą Moc, by wyrzu­cić moder­nizm z Two­je­go Kościo­ła w Pol­sce i przy­wro­cić mu Sakrum, tak jak tego pra­gniesz i żądasz, Panie Jezu Chryste.

Prze­bacz nam, Panie Jezu Chry­ste, brak usza­no­wa­nia dla Two­jej Obec­no­ści w Taber­na­ku­lum, któ­re usu­wa­my z cen­tral­ne­go miej­sca Two­ich Kościo­łów, oraz prze­bacz nam wszel­kie odej­ścia od Two­je­go Świę­te­go Kościo­ła i Spraw byśmy z powro­tem wró­ci­li do korze­ni naszej wiary.

Ześlij, o Boże Ojcze, Ducha Świę­te­go na nasze rodzi­ny, dzie­ci i mło­dzież, by były wycho­wy­wa­ne w praw­dzi­wej histo­rii Nasze­go Naro­du, czy­stej wie­rze i miło­ści do Boga i Ojczy­zny, oraz ochra­niaj je od złe­go, by miłość, radość, szczę­ście, zdro­wie i dobro­byt zago­ści­ły na zawsze w Pol­skich Rodzinach.

Niech nasza mło­dzież bie­rze przy­kład z naszych Wiel­kich Świę­tych i Wiel­kich Pola­ków, i Wiel­kich Patrio­tów, któ­rzy odda­li życie za Wol­ną i Nie­pod­le­głą Polskę.

Spraw, pro­si­my, Panie Jezu Chry­ste, by Pola­cy się wza­jem­nie sza­no­wa­li, w potrze­bie sobie poma­ga­li, a pozby­li się zazdro­ści, zawi­ści, zło­ści, wul­ga­ry­zmów, krę­tac­twa, kłam­stwa, nie­życz­li­wo­ści, pazer­no­ści, prze­kup­stwa, plot­kar­stwa, dono­si­ciel­stwa, głu­po­ty i, naj­gor­sze­go, zdrady.

By na zawsze w Pol­skim Naro­dzie odro­dził się Patrio­tyzm i zapa­no­wa­ła Jed­ność i Miłość do Boga i Ojczy­zny, oraz by Pola­cy na nowo byli sil­ni Wia­rą, Nadzie­ją i Miłością.

Niech rycer­skie cno­ty, jak miłość do Boga i Ojczy­zny, honor, lojal­ność, pra­wość, walecz­ne ser­ce i ofiar­ność, nawet do ostat­niej kro­pli krwi, na nowo zagosz­czą w  Pol­skim Naro­dzie, Odro­dzą i Zjed­no­czą Nas.

Tak nam dopo­móż Bóg!!!

Niech będzie Cześć i Chwa­ła na wie­ki Wszyst­kim Pola­kom, któ­rzy od wie­ków po dni dzi­siej­sze odda­li życie za Wol­ną, Wiel­ką i Nie­pod­le­głą Pol­skę, bowiem ich ofia­ra już przy­no­si sto­krot­ne owo­ce, wiel­ki uro­dzaj i odro­dze­nie Patrio­ty­zmu i Miło­ści do Boga i Ojczy­zny w Pol­skim Społeczeństwie.

Bądź­cie Bło­go­sła­wie­ni, Sil­ni i Spo­koj­ni, wszy­scy Ci, któ­rzy żyje­cie w praw­dzie, praw­dę sie­je­cie i wal­czy­cie o nią, a tym samym daje­cie przy­kład innym, bowiem wiel­ka chwa­ła i nagro­da cze­ka na Was w Niebie.

Brat Andrzej Weron

Ojcze Nasz…

Zdro­waś Maryjo…

Świę­ty Micha­le Archaniele…

Chwa­ła Ojcu i Syno­wi i Ducho­wi Świę­te­mu, jak było na począt­ku, teraz i na zawsze i na wie­ki wie­ków x3

Amen.