W mediach spo­łecz­no­ścio­wych krą­ży film, na któ­rym widać, jak dziew­czy­na wyle­wa napój do skrzyn­ki na listy. Cana­da Post twier­dzi, że bada spra­wę i trak­tu­je ją bar­dzo poważ­nie, ale nie poda­je, gdzie miał miej­sce sfil­mo­wa­ny incy­dent. Miesz­kań­cy Mis­sis­sau­gi mogą jed­nak roz­po­znać, że znisz­czo­na kore­spon­den­cja zosta­ła wrzu­co­na do skrzyn­ki na pla­zie w pobli­żu 10 Line i Der­ry Road.

Kra­dzież pocz­ty jest wykro­cze­niem w świe­tle kodek­su kar­ne­go, może za nią gro­zić nawet 10 lat wię­zie­nia. Inne wybry­ki są ści­ga­ne w opar­ciu o Cana­da Post Cor­po­ra­tion Act. W tym wypad­ku mak­sy­mal­ny wymiar kary to pięć lat pozba­wie­nia wolności.