W zeszłym tygo­dniu Apple News nie­spo­dzie­wa­nie zablo­ko­wa­ło kanał Life­Si­te. Wszyst­kie tre­ści zamiesz­cza­ne przez Life­Si­te na plat­for­mie Apple News zosta­ły usu­nię­te. 6 sierp­nia zespół Apple’a poin­for­mo­wał Life­Si­te, że doko­nał ponow­nej oce­ny kana­łu i jed­nak go przy­wró­cił. Tre­ści znów są dostęp­ne w apli­ka­cji Apple News.

Decy­zja o zablo­ko­wa­niu kana­łu zosta­ła wyda­na zale­d­wie tydzień po dopusz­cze­niu plat­for­my pro-life do publi­ka­cji tre­ści w Apple News. Na otwar­cie kana­łu Life­Si­te cze­ka­ło pół roku. Uza­sad­nio­no ją tym, że kanał nie odpo­wia­da wytycz­nym, któ­ry­mi rzą­dzi się Apple News – przede wszyst­kim na kana­le publi­ko­wa­ne są tre­ści oka­zu­ją­ce brak tole­ran­cji dla pew­nej grupy.

57 000 osób pod­pi­sa­ło pety­cję z żąda­niem przy­wró­ce­nia kana­łu LifeSite.