Toron­to Real Esta­te Board poda­je, że w lip­cu sprze­daż domów w GTA wzro­sła o 24,3 proc. wzglę­dem tego same­go mie­sią­ca roku ubie­głe­go. Wła­ści­cie­li zmie­ni­ło 8595 domów i miesz­kań. Śred­nia cena sprze­da­ży była przy tym 3,2 proc wyż­sza niż przed rokiem i wyno­si­ła 806 755 dola­rów. Wskaź­nik cen domów obli­cza­ny co mie­siąc przez radę tak­że wzrósł o 4,4 proc.

Według TREB licz­ba nie­ru­cho­mo­ści na sprze­daż zmniej­szy­ła się, co spo­wo­do­wa­ło wzmo­żo­ną kon­ku­ren­cję wśród kupu­ją­cych. Licz­ba aktyw­nych ofert na koniec lip­ca była o 9,1 proc. niż­sza niż w lip­cu 2018. Na sprze­daż w tym mie­sią­cu zosta­ło wysta­wio­nych tyl­ko o 3,7 proc. nie­ru­cho­mo­ści wię­cej niż przed rokiem (teraz 14 393, rok temu – 13 873).Reklama