W tym roku nie będzie szcze­pio­nek prze­ciw­ko gry­pie w for­mie wziew­nej. Lokal­ne agen­cje zdro­wia i far­ma­ceu­ci, któ­rzy poda­ją szcze­pion­ki, mają nadzie­ję, że to nie znie­chę­ci Kana­dyj­czy­ków do szcze­pień. Dr Vera Etches z Otta­wa Public Health przy­zna­je, że może to być pro­blem zwłasz­cza dla rodzin z mały­mi dzieć­mi. Pod­kre­śla jed­nak, że dzie­ci nale­ży szczepić.

Szcze­pion­ka w sprayu była dostęp­na od 2015 roku. Mogły ją przyj­mo­wać dzie­ci i mło­dzież w wie­ku od 2 do 17 lat. Jakiś czas temu Natio­nal Advi­so­ry Com­mit­tee on Immu­ni­za­tion podał, że szcze­pion­ki Flu­Mist w tym roku nie będzie, ponie­waż bra­ku­je któ­re­goś z aktyw­nych składników.

Dosta­wy kla­sycz­nej szcze­pion­ki dla pół­ku­li pół­noc­nej mogą być w tym roku opóź­nio­ne o jeden mie­siąc. Ozna­cza to, że sezon gry­po­wy może się roz­po­cząć, zanim jesz­cze szcze­pion­ki dotrą do aptek. W poprzed­nich latach Otta­wa Public Health zaczy­na­ło akcję szcze­pień w paź­dzier­ni­ku. W tym roku są pla­no­wa­ne na listopad.

reklama