Bli­skie jest Kró­le­stwo Boże 

– Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewangelię

Misja para­fial­na z oka­zji 70 lat ist­nie­nia kościo­ła – pol­skiej Para­fii pod wezwa­niem Świę­te­go Kazi­mie­rza w Toron­to pro­wa­dzo­nej od 70 lat przez ojców misjo­na­rzy Obla­tów Maryi Nie­po­ka­la­nej z Pro­win­cji Wnie­bo­wzię­cia w Kanadzie.

Co 10 lat każ­da wspól­no­ta para­fial­na prze­ży­wa szcze­gól­ny czas ducho­wej odno­wy – misje para­fial­ne — jest to szcze­gól­ny czas szu­ka­nia i pozna­nia Boga, odkry­wa­nia na nowo, kolej­ny raz Jego miło­ści i roz­po­zna­wa­nia Jego woli w swo­im życiu – czas napra­wia­nia rela­cji z ludź­mi, z któ­ry­mi żyjemy.

Jan Paweł II w adhor­ta­cji o wier­nych świec­kich nazy­wa misje para­fial­ne środ­kiem okre­so­wej, grun­tow­nej odno­wy życia chrze­ści­jań­skie­go – aby czło­wiek nie zagu­bił dro­gi dobra.

Na emi­gra­cji, zda­la od rodzin­ne­go kra­ju, każ­da pol­ska oblac­ka para­fia w Toron­to jest naszym drugim

reklama

domem – miej­scem o drzwiach sze­ro­ko otwar­tych, by słu­żyć Kościo­ło­wi i Pola­kom na obczyź­nie w prze­ka­zy­wa­niu wia­ry i świa­dectw miło­ści, ucząc jak uła­twić to życie.

 

W dniach od 15. do 26 paź­dzier­ni­ka 2019 roku wzię­li­śmy udział w misjach para­fial­nych w naszej pol­skiej para­fii pod wezwa­niem Świę­te­go Kazi­mie­rza w Toron­to przy 156 Ron­ce­sval­les Ave.  z oka­zji jej 70 lat istnienia.

Nasz akt zakoń­cze­nia misji para­fial­nych pro­wa­dzo­nych przez ojców misjo­na­rzy Obla­tów jest obra­zem prze­żyć ducho­wej odno­wy naszej wspól­no­ty para­fial­nej Świę­te­go Kazi­mie­rza w Toron­to w cią­gu tych minio­nych dni.

Misje Para­fial­ne zakoń­czy­ła Msza Świę­ta Dzięk­czyn­na pod prze­wod­nic­twem Księ­dza Bisku­pa Wie­sła­wa Anto­nie­go Krót­kie­go omi z die­ce­zji Chur­chill – Zato­ka Hud­so­na z Dale­kiej Pół­no­cy Kana­dy, w kon­ce­le­brze z ojcem pro­win­cja­łem misji Obla­tów kana­dyj­skiej pro­win­cji Wnie­bo­wzię­cia ojcem Alfre­dem grzem­pą OMIM — z naszym ojcem pro­bosz­czem o. Woj­cie­chem Kurzy­dło OMI i 20 inny­mi misjo­na­rza­mi obla­ta­mi przy­by­ły­mi na tę uroczystość.

Jubi­le­uszo­wy Ban­kiet z udzia­łem para­fian, kapła­nów, sióstr zakon­nych wień­czył zakoń­cze­nie misji.

Dzię­ku­je­my za te misje para­fial­ne – Dni Łaski – wiel­ką szan­sę odno­wy życia i za dar Boga! Chwa­ła Panu!

Boże­na Sen­kow­ska – Żukowska