W nie­dzie­lę 10 listo­pa­da przy oka­zji przy­zna­wa­nia nagro­dy im.Józefa Mac­kie­wi­cza odby­ło się przy­zna­nie nagro­dy spe­cjalł­nej Fun­da­cji PAFERE zna­ne­mu nie­za­leż­ne­mu publi­cy­ście i histo­ry­ko­wi kul­tu­ry Krzysz­to­fo­wi Karoniowi