Zim­no i wiatr nie odstra­szy­ły w nie­dzie­lę Pola­ków w Mis­sis­sau­dze od świę­to­wa­nia 101. rocz­ni­cy odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści. Uro­czy­sto­ści, zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Okręg Mis­sis­sau­ga Kon­gre­su Polo­nii Kana­dyj­skiej, roz­po­czę­to uro­czy­stą Mszą św. w koście­le św. Mak­sy­mi­lia­na Kol­be­go odpra­wio­ną przez pro­bosz­cza o. Janu­sza Bła­że­ja­ka OMI. Po mszy tra­dy­cyj­nie prze­ma­sze­ro­wa­no pod pomnik Patrio­ty, gdzie zapro­sze­ni ofi­cjal­ni goście, z Kon­su­la­tu RP, bur­mistrz mia­sta, posło­wie fede­ral­ni i pro­win­cyj­ni Kana­dy, wygło­si­li prze­mó­wie­nia. Polo­nia Brass Band ode­gra­ła Last Post, orga­ni­za­to­rzy, goście i wie­le orga­ni­za­cji polo­nij­nych zło­ży­li wień­ce pod pomni­kiem. Obec­ni byli nie­licz­ni już Wete­ra­ni, nie­za­wod­ni har­ce­rze i Ryce­rze Kolum­ba. Na zakoń­cze­nie odśpie­wa­no hym­ny Kana­dy i Pol­ski. Poni­żej foto­re­por­taż z tego wydarzenia.

Andrzej Jasiń­ski