Roy­al Cana­dian Legion szu­ka spo­so­bu na dotar­cie do mło­de­go poko­le­nia Kana­dyj­czy­ków i przed Remem­bran­ce Day odwo­łu­je się do nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go spo­so­bu — uży­wa popu­lar­nej gry wideo Fort­ni­te. Legion pod­kre­śla, że mło­dzież czę­sto nie ma stycz­no­ści z wete­ra­na­mi i nie zna histo­rii wojennej.

W grze Fort­ni­te gra­cze mogą odwie­dzić Remem­bran­ce Island i prze­nieść się do takich miejsc jak Vimy Rid­ge, pla­że Nor­man­dii i pusty­nie w Afganistanie.

Pro­jekt Remem­bran­ce Island nie jest owo­cem współ­pra­cy Legio­nu z Epic Games. W Fort­ni­te użyt­kow­ni­cy z całe­go świa­ta mogą two­rzyć wła­sne wyspy. Twór­cą Remem­bran­ce Island jest 19-latek z Tek­sa­su, Jor­dan Allen. Allen pod­jął się tego zada­nia dla Legio­nu nie­od­płat­nie. Mówi, że kon­sul­to­wał się ze swo­im dziad­kiem, któ­ry jest wete­ra­nem. Jego zda­niem Remem­bran­ce Island to taka for­ma muzeum. “Dobrze jest cza­sem pomy­śleć o prze­szło­ści”, doda­je Allen. Na jego Remem­bra­ne Island nie ma obec­nej w grze Fort­ni­te przemocy.

Reklama

Część gra­czy dołą­cza też do ruchu #Pau­se­To­Re­mem­ber, któ­ry zachę­ca do zatrzy­ma­nia gry 11 listo­pa­da o godzi­nie 11 rano i uczcze­nia wete­ra­nów minu­tą ciszy.

Pro­jekt ma swo­ich zwo­len­ni­ków i prze­ciw­ni­ków. Ci dru­dzy uwa­ża­ją, że gra wojen­na na strze­la­nie i prze­ży­cie nie jest dobrym narzę­dziem do edu­ko­wa­nia młodzieży.