Poseł Grze­gorz Braun dla “Goń­ca”

We wto­rek 12 listo­pa­da odbę­dzie się ślu­bo­wa­nie nowych posłów, w tym m.in. Grze­go­rza Brau­na, któ­ry w roz­mo­wie z “Goń­cem” dzię­ku­je m.in. Polo­nii kana­dyj­skiej i zapew­nia, że jest ” do dyspozycji”