W dniu 9 listo­pa­da 2019 r. odbył się wspa­nia­ły ban­kiet 80-lecia Koła Polek Gru­py 10. Związ­ku Pola­ków w Kana­dzie. Sala, peł­na była gości, dygni­ta­rzy miej­skich i polo­nij­nych, naj­star­szą uczest­nicz­ką była 102-let­nia pani Malus­sii. Ban­kiet przy­go­to­wa­ny per­fek­cyj­nie, na co zło­ży­ły się kon­fe­ran­sjer­ka, prze­mo­wy, wyśmie­ni­ta kola­cja i pokaz arty­stycz­ny zespo­łu “Wisła”. Wrę­czo­no odzna­cze­nia władz fede­ral­nych i miej­skich oraz Cen­tral­ne­go Zarzą­du Kół Polek i ZPwK. Pre­zes CZ Kół Polek, a zara­zem pre­zes gru­py 17. ZPwK Elż­bie­ta Gaz­da i pre­ze­ska Koła Polek Gru­py 10. Elż­bie­ta Gra­bow­ska przy­bli­ży­ły histo­rycz­ną war­tość ist­nie­nia kół Polek. Bez nich i ich pra­cy nie było­by moż­li­we utrzy­ma­nie pol­skiej hali.

Resz­tę boga­tej histo­rii przed­sta­wi­ła kore­spon­dent­ka z Koła Polek.

Pre­zes Koła Polek Gru­py 10.. Elż­bie­ta Gra­bow­ska z dyplo­mem uzna­nia w asy­ście Elż­bie­ty Gaz­da pre­ze­ski Cen­tral­ne­go Zarzą­du Kół Polek ZPWK


Remem­bran­ce Day — uro­czy­stą aka­de­mią uczczo­no to świę­to w gru­pie 6 – 27 ZPwK w Cam­brid­ge. Te patrio­tycz­ne tra­dy­cje są rok­rocz­nie obcho­dzo­ne i kontynuowane.

Aka­de­mię pro­wa­dzi­ła Urszu­la Wal­kow­ska, a pre­zes Józef Żegleń wygło­sił prze­mó­wie­nie o tre­ści patrio­tycz­nej i histo­rycz­nej. Szkół­ka Pol­ska przed­sta­wi­ła pro­gram; naj­młod­si popi­sa­li się popraw­ną pol­sz­czy­zną pre­zen­tu­jąc pro­gram “Jest Polska”. 

Występ zespo­łu klu­bu senio­ra Jana Adam­sa swo­imi pie­śnia­mi patrio­tycz­ny­mi i żoł­nier­ski­mi wpro­wa­dził wszyst­kich w pod­nio­sły nastrój za co otrzy­mał dłu­go­trwa­łe brawa.

Aka­de­mię zakoń­czo­no wspól­nym poczęstunkiem

Chór klu­bu Senio­ra; od pra­wej Jan Adams, Tere­sa Brzó­ska, Zdzi­sław Brzó­ska, Basia Adams Andrzej Cio­choń, Elż­bie­ta Gaz­da, Lola Zakrzew­ski, Gie­nia Misiak, Stel­la Ker­ner, Janek Szymczak. 
Wier­sze o Nie­pod­le­gło­ści w wyko­na­niu Suzan­ny i Sewe­ny Skrodzki

W Brant­ford mimo zimo­wej pogo­dy zgro­ma­dzo­no się przy Brant Coun­ty War Memo­rial; ze stro­ny pol­skiej hono­ro­wy­mi ofi­ce­ra­mi byli Pan i Pani Dubic­ki oraz Pan i Pani Loj­ko. Licz­nie sta­wi­ła się dele­ga­cja z SPK. Odda­no hołd pole­głym w I i II woj­nie światowej.

Modli­twy pro­wa­dził Rev. Jim Ven­cel CD Padre Branch Roy­al Cana­dian Legion. Cere­mo­nię zakoń­czo­no pie­śnią God Save the Queen. Po para­dzie spo­tka­no się w sali PTWP na żoł­nier­skim poczęstunku.

Eks­pre­sem zano­to­wał i foto John Krol

Spo­tka­nie po cere­mo­nii Remem­bran­ce Day od lewej Z. Brzó­ska, J. Król, Ed Chrza­now­ski, były prezes