Poli­cja w Toron­to twier­dzi, że aresz­to­wa­ny poszu­ki­wa­ny był za spraw­stwo w trzech osob­nych incydentach

Pierw­szy incy­dent miał miej­sce w pią­tek w biblio­te­ce Robarts na Uni­wer­sy­te­cie w Toron­to, gdzie męż­czy­zna wlał na ofia­ry wia­dro „płyn­nej mate­rii kało­wej”, gdy sie­dzie­li w bibliotece.

Dru­gi wyda­rzył się w nie­dzie­lę oko­ło 17:00 w Scott Libra­ry w York Uni­ver­si­ty i ponow­nie wia­dro z kałem wyla­ne zosta­ło na ofiary

reklama

Trze­ci incy­dent miał miej­sce przed budyn­kiem na Uni­wer­sy­te­cie w Toron­to na krót­ko przed pół­no­cą w ponie­dzia­łek. Śled­czy po raz kolej­ny powie­dzie­li, że wia­dro kału zosta­ło rzu­co­ne na kobie­tę na uli­cy. Poma­rań­czo­we wia­dro z Home Depot pozo­sta­ło na miejscu.

Samu­el Opo­ku, 23, z Toron­to został aresz­to­wa­ny we wto­rek wie­czo­rem w Queen Stre­et West i Spa­di­na Avenue.

Dono­sy od spo­łe­czeń­stwa dopro­wa­dzi­ły do ​​aresz­to­wa­nia. Ktoś roz­po­znał spraw­cę na pod­sta­wie zdjęć i wezwał policję.

Opo­ku posta­wio­no pięć zarzu­tów napa­du z bro­nią w ręku.
Ofia­ra­mi były z oso­by pocho­dze­nia azjatyckiego.