Miesz­kań­cy Quin­te West nie­da­le­ko Bel­le­vil­le poka­za­li swo­ją kana­dyj­ską dumę i usta­no­wi­li nowy rekord świata.

W Cen­ten­nial Park zebra­no ogó­łem 3942 oso­by ubra­ne w czer­wo­ne koszul­ki, aby utwo­rzyć naj­więk­szy liść klo­no­wy w ramach  uro­czy­sto­ści Cana­da Day. Urzęd­nik z orga­ni­za­cji  Guin­nes­sa był pod ręką, aby zwe­ry­fi­ko­wać nowy rekord.

Wyda­rze­nie było czę­ścią „Ope­ra­tion: Stand Pro­ud”, któ­ra wspie­ra orga­ni­za­cję cha­ry­ta­tyw­ną Cana­dian Armed For­ces, Soli­der On.

„Jeste­śmy nie­zwy­kle dum­ni z naszych głę­bo­kich korze­ni woj­sko­wych tutaj w Quin­te West”, powie­dział Mike Eden, orga­ni­za­tor pró­by pobi­cia rekor­du świata.

„Jest to wizu­al­ne odzwier­cie­dle­nie nasze­go głę­bo­kie­go sza­cun­ku i szcze­rej wdzięcz­no­ści dla tych, któ­rzy bez­in­te­re­sow­nie słu­żą, jak rów­nież  wspie­ra­ją­cych ich rodzin”.

Mimo że nie osią­gnię­to celu 5 000 uczest­ni­ków, licz­ba przy­by­łych była bar­dziej niż wystar­cza­ją­ca, aby pobić rekord świa­ta v 1 589 osób, któ­ry został usta­no­wio­ny 1 lip­ca 2017 roku w Gro­use Moun­ta­in w North Vancouver.