W listo­pa­dzie kana­dyj­ska gospo­dar­ka odno­to­wa­ła naj­więk­szy mie­sięcz­ny spa­dek licz­by miejsc pra­cy od cza­su kry­zy­su finan­so­we­go, przez co bez­ro­bo­cie wzro­sło. Wzro­sły też szan­se na obni­że­nie stóp pro­cen­to­wych w przy­szłym roku.

Według danych Sta­ti­stics Cana­da w ubie­głym mie­sią­cu uby­ło 71 200 miejsc pra­cy, a bez­ro­bo­cie wzro­sło o 0,4 punk­tu pro­cen­to­we­go do 5,9 proc. i było naj­wyż­sze od sierp­nia 2018 roku. Eko­no­mi­ści spo­dzie­wa­li się zupeł­nie inne­go obro­tu spra­wy. Liczy­li na wzrost licz­by eta­tów o 10 000 i nie­zmien­ną sto­pę bezrobocia.

Brett House, zastęp­ca głów­ne­go eko­no­mi­sty Sco­tia­ban­ku, mówi, że bank cen­tral­ny będzie teraz odczu­wał pre­sję. Jego zda­niem bank obni­ży sto­py pro­cen­to­we w pierw­szym kwar­ta­le 2020 roku. W zeszłym tygo­dniu podał, że głów­na sto­pa pro­cen­to­wa pozo­sta­je póki co na pozio­mie 1,75 proc. Na tym pozio­mie utrzy­mu­je się już od ponad roku. Ame­ry­kań­ska Rezer­wa Fede­ral­na obni­ża­ła w tym cza­sie sto­py pro­cen­to­we trzykrotnie.

Reklama

W listo­pa­dzie zmniej­szy­ła się licz­ba zarów­no peł­nych, jak i czę­ścio­wych eta­tów odpo­wied­nio o 38 400 i 32 800. Sek­tor pro­duk­cyj­ny odno­to­wał spa­dek o 27 500 eta­tów, a sek­tor zaso­bów natu­ral­nych – o 6500. W usłu­gach uby­ło 44 400 eta­tów, a w admi­ni­stra­cji publicz­nej – o 24 900, co było czę­ścio­wo zwią­za­ne z paź­dzier­ni­ko­wy­mi wybo­ra­mi federalnymi.

Jeśli cho­dzi o sytu­ację w poszcze­gól­nych pro­win­cjach, to naj­więk­szy spa­dek odno­to­wał Quebec, gdzie w związ­ku ze spad­ka­mi w pro­duk­cji i usłu­gach spo­żyw­czych uby­ło 45 100 etatów.

W rapor­cie agen­cji sta­ty­stycz­nej moż­na doszu­kać się dwóch dobrych wia­do­mo­ści. Po pierw­sze śred­nie wyna­gro­dze­nie tygo­dnio­we w listo­pa­dzie 2019 było o 4,5 proc. wyż­sze niż w listo­pa­dzie 2018. W paź­dzier­ni­ku wzrost wyna­gro­dze­nia w ska­li roku wyno­sił 4,3 proc. Po dru­gie licz­ba miejsc pra­cy w listo­pa­dzie w porów­na­niu z ubie­głym rokiem wzro­sła o 293 000.