Pre­mier Onta­rio Doug Ford ogło­sił w śro­dę, że szko­ły w Onta­rio nie otwo­rzą się ponow­nie na oso­bi­stą naukę aż do jesieni.

„W zeszłym tygo­dniu napi­sa­łem do eks­per­tów ds. zdro­wia publicz­ne­go, medy­cy­ny i edu­ka­cji, pro­sząc o ich opi­nię na temat naj­lep­sze­go roz­wią­za­nia i nie jest tajem­ni­cą, że nie­któ­rzy z nich powie­dzie­li, iż dzie­ci powin­ny wra­cać do szko­ły w cią­gu ostat­nich kil­ku tygo­dni roku szkol­ne­go, ale to cze­go eks­per­ci nie mogli powie­dzieć to czy powrót do nauki w kla­sach, zanim wię­cej uczniów i nauczy­cie­li zosta­nie zaszcze­pio­nych, nie dopro­wa­dzi do tysię­cy nowych przy­pad­ków” – stwier­dził Ford.

„Cho­ciaż nikt nie chce, żeby dzie­ci wró­ci­ły do ​​szko­ły bar­dziej niż ja,   nie jest to ryzy­ko, któ­re jestem goto­wy podjąć.
Ford dodał, że “mode­lo­wa­nie poka­zu­je” „tysią­ce” nowych przy­pad­ków, któ­re mogą powstać w wyni­ku ponow­ne­go otwar­cia szkół, zanim wię­cej nauczy­cie­li i uczniów otrzy­ma szczepionkę.

reklama

Tym­cza­sem w prze­szło­ści zarów­no Ford, jak i mini­ster edu­ka­cji  Lec­ce wie­lo­krot­nie pod­kre­śla­li, że szko­ły są bez­piecz­ne, a ucznio­wie powin­ni być na zaję­ciach tak czę­sto, jak to możliwe.

Zmie­ni­li zda­nie po zamknię­ciu klas w kwiet­niu, wska­zu­jąc na bar­dziej zaraź­li­we warian­ty COVID-19,  Ford powie­dział, że szcze­gól­nie nie­po­ko­ją­cy jest wariant, któ­ry po raz pierw­szy odkry­to w Indiach. Ten wariant, zna­ny jako B.1.617, został począt­ko­wo wykry­ty w Onta­rio 23 kwiet­nia. Jego zda­niem, warian­ty, z któ­ry­mi wal­czy teraz pro­win­cja, sta­no­wią zagro­że­nie dla mło­dych ludzi. „To był trud­ny wybór, ale nie podej­mę teraz nie­po­trzeb­ne­go ryzy­ka dla naszych dzie­ci” – uznał.

Ucznio­wie w Onta­rio uczą się onli­ne od 19 kwiet­nia, gdy pro­win­cja sta­nę­ła w obli­czu szczy­tu trze­ciej fali pan­de­mii. Przy­pad­ki COVID-19 znacz­nie spa­dły w Onta­rio w ostat­nich tygo­dniach, a w cią­gu każ­de­go z ostat­nich trzech dni zgło­szo­no mniej niż 1000 nowych przy­pad­ków. Sied­mio­dnio­wa śred­nia nowych codzien­nych przy­pad­ków jest teraz poni­żej 1000 po raz pierw­szy od począt­ku listopada.

Pomi­mo tego, że zaję­cia nie zosta­ły wzno­wio­ne, Ford powie­dział, że chce, aby szko­ły orga­ni­zo­wa­ły  ple­ne­ro­we impre­zy z oka­zji ukoń­cze­nia szko­ły aby ucznio­wie mogli spo­tkać się z przy­ja­ciół­mi przed koń­cem roku szkolnego.

Jego rząd będzie współ­pra­co­wał z rada­mi szkol­ny­mi  aby tego lata zor­ga­ni­zo­wać cere­mo­nię ukoń­cze­nia szko­ły na świe­żym powie­trzu dla wszyst­kich uczniów w każ­dej klasie.