Nie tyl­ko o Kubie — redak­cyj­na roz­mo­wa Gońca

Z kol. Janu­szem Niem­czy­kiem roz­ma­wia­my o sto­sun­ku Kubań­czy­ków do Sta­nów Zjed­no­czo­nych, sytu­acji na wyspie oraz o tym, jak moż­na pomóc Kubańczykom.