We wto­rek 8 grud­nia w Domu Pogrze­bo­wym przy Blo­or St w Toron­to odby­ła się tzw. wizy­ta­cja — poże­gna­nie kapi­ta­na Ste­fa­na Pod­sia­dło, więź­nia sta­li­now­skich obo­zów, sybi­ra­ka, żoł­nie­rza Armii gen. Ander­sa, uczest­ni­ka Bitwy o Mon­te Cas­si­no, wie­lo­let­nie­go dzia­ła­cza polo­nij­ne­go i fun­da­to­ra polo­nij­nych przed­się­wzięć. Kapi­tan Pod­sia­dło pocho­dził z Jędrze­jo­wa na Kie­lec­czyź­nie. Ze wzglę­du na ogra­ni­cze­nia pan­de­micz­ne lock­down w Toron­to w uro­czy­sto­ściach w kapli­cy domu pogrze­bo­we­go mogło uczest­ni­czyć jedy­nie 10 osób. Pocz­ty sztan­da­ro­we wysta­wi­ły orga­ni­za­cje kombatanckie.