Fra­ser Insti­tu­te sza­cu­je, że zsu­mo­wa­ny dług fede­ral­ny i pro­win­cyj­ny (z 10 pro­win­cji) uro­śnie w bie­żą­cym roku fiskal­nym do kwo­ty 1,5 bilio­na dola­rów (1 500 000 000 000 dol.). W roku 2007/08, czy­li w roku poprze­dza­ją­cym ostat­nią rece­sję, 12 lat temu, łącz­ny dług kra­ju wyno­sił 837 miliar­dów (837 000 000 000 dol.). Tego­rocz­ny dług będzie rów­ny 64,3 proc. PKB. W prze­li­cze­niu na oso­bę wycho­dzi 39 483 dol. na każ­de­go Kanadyjczyka.

Pod wzglę­dem zadłu­że­nia pro­win­cji pierw­sze miej­sce zaj­mu­je Onta­rio. Dług pro­win­cji w roku 2019/20 osią­gnie poziom 75,4 proc. onta­ryj­skie­go PKB. To naj­wyż­szy wynik wśród pro­win­cji. Gdy­by Onta­rio musia­ło go spła­cić, musia­ło­by oddać 3 dola­ry z każ­dych 4 zaro­bio­nych. Cał­ko­wi­ty dług Onta­rio wyno­si 668,5 miliar­da dola­rów, jest naj­wyż­szy w kra­ju, co daje 45 891 dol. na oso­bę. Tyl­ko na Nowej Fun­dlan­dii i Labra­do­rze wskaź­nik na oso­bę jest wyż­szy (48 478 dol./os.).