Raport roz­wa­ża­ją­cy przy­czy­ny poraż­ki fede­ral­nych kon­ser­wa­ty­stów w ostat­nich wybo­rach jest już goto­wy, ale nie zano­si się, by ujrzał świa­tło dzien­ne. Został prze­ka­za­ny lide­ro­wi par­tii Andrew Sche­ero­wi, któ­ry prze­ka­że go swo­je­mu następ­cy. Nowy lider kon­ser­wa­ty­stów ma być wyło­nio­ny 27 czerw­ca. Kan­dy­da­ci mogą zgła­szać się od ponie­dział­ku. Ter­min zgło­szeń upły­wa 25 mar­ca. Aby się zare­je­stro­wać, kan­dy­dat musi zgro­ma­dzić 300 000 dola­rów i 3000 podpisów.

Auto­rem rapor­tu jest były mini­ster John Baird, któ­ry nie udzie­la na ten temat infor­ma­cji i odsy­ła wszyst­kie zapy­ta­nia do biu­ra lide­ra ofi­cjal­nej opo­zy­cji. Doku­ment pozo­sta­nie taj­ny nawet dla posłów kon­ser­wa­tyw­nych. Takie są wewnętrz­ne usta­le­nia par­tii, poda­je ano­ni­mo­we źródło.

Kry­ty­cy twier­dzą, że win­ny prze­gra­nej jest Sche­er i jego poglą­dy na temat “mał­żeństw” homo­sek­su­al­nych i “praw repro­duk­cyj­nych”. Sche­er po prze­gra­nych wybo­rach zapo­wie­dział, że odejdzie.

Reklama

Sche­er podzię­ko­wał Bair­do­wi na twit­te­rze za jego pra­cę wło­żo­ną w przy­go­to­wa­nie raportu.