Wie­lu z nas o tym myśli, nie­któ­rzy to zro­bi­li, inni zro­bi­li i wró­ci­li tutaj. Wra­cać, a jeśli tak, to gdzie i na jakich zasa­dach. Reemi­gra­cja to trud­ne zadanie.