Gorą­co

Sto­sun­ki mię­dzy „brat­nią Rosją a Bia­ło­ru­sią” coraz gor­sze. Łuka­szen­ko zapo­wia­dał nie­daw­ni, że będzie­my szu­kać nowych dostaw­ców, a nagle 22 stycz­nia wpły­nął do Kłaj­pe­dy tan­ko­wiec z nor­we­ską ropą. Do rafi­ne­rii w Połoc­ku dotrze kole­ją i waż­ne, że ma te same stan­dar­dy jak ropa z Rosji czy­li bez kło­po­tów może być tam przerabiana.

Alek­san­der Mniej­szy też ujaw­nił sze­reg przy­krych spraw. Rosyj­skie kre­dy­ty za budo­wa­ną nad gra­ni­cy z Litwą elek­trow­nią ato­mo­wą kosz­tu­ją nas 4.4%, zaś kre­dy­ty za budo­wę iden­tycz­nej elek­trow­ni w Wiet­na­mie tyl­ko 3%.

Dalej, Rosja za pożycz­ki liczy sobie po 8%, a sama dosta­je pożycz­ki na Zacho­dzie po 2%.

reklama

24. I. został zwol­nio­ny Mini­ster Obro­ny i szef szta­bu gene­ral­ne­go. Zaczy­na się prze­bą­ki­wać, że w zamian za róż­ne „przy­jem­no­ści” świad­czo­ne nam przez Rosję zosta­nie zamknię­ta u nas wiel­ka rosyj­ska sta­cja radarowa.

Odda­nie się Mat­ce Bożej

W 1381 r. król Ryszard II poświę­cił Anglię Maryi. W tym roku, chrze­ści­ja­nie z Anglii są wezwa­ni do oso­bi­ste­go poświę­ce­nia się Maryi, bio­rąc jej przy­kład jako pierw­sze­go apo­sto­ła Chry­stu­sa” – czy­ta­my na stro­nie orga­ni­za­to­rów tej akcji.

Uro­czy­sto­ści 29 mar­ca będą pole­gać na ponow­nym zło­że­niu Anglii w wia­no Mat­ce Bożej, według obrząd­ku kró­la Ryszar­da II. Celem jej  jest wymo­dle­nie odno­wy moral­nej i ducho­wej narodu.

Nie­sa­mo­wi­ty sukces

Zebra­nie nie 100, a 200 tysię­cy pod­pi­sów prze­ciw usta­wie 447 to wiel­kie osią­gnię­cie, ale czy będzie ono wykorzystane.

Mym nie­skrom­nym zda­niem trze­ba nie zasy­piać jak było przez kil­ka mie­się­cy po poprzed­nim Mar­szu Niepodległości.

Teraz pyta­nie, kie­dy mar­sza­łek posta­wi przed sej­mem wnio­sek o uchwa­łę usta­wy anty 447.

Jak twier­dzi red. Michal­kie­wicz będzie podob­nie jak było w sierp­niu, czy­li gło­sa­mi z PiS Sejm odrzu­ci pro­jekt ustawy.

Wte­dy bym roz­po­czął nową akcje. zbie­ra­nie pod­pi­sów o przed­ter­mi­no­we roz­wią­za­nie parlamentu.

Przed wybo­ra­mi pre­zy­denc­ki­mi trze­ba będzie zapy­tać wszyst­kich kan­dy­da­tów czy są za czy prze­ciw daniu Żydom choć gro­sza za mie­nie  bezspadkowe.

Kto stoi za ata­kiem Putina?

Wra­ca­jąc z War­sza­wy czy­ta­łem Naj­wyż­szy Czas z takim tytu­łem na okład­ce i smut­no mi było.

Win­ni jeste­śmy nie tyle sami sobie, co win­ne są eki­py, co rzą­dzi­ły Pol­ską od 1989 r., bo był przed wszyst­ki­mi na kola­nach i konia z rzę­dem temu, co udo­wod­ni mi, że było inaczej.

Robio­no Pola­kom w Rosji, na Bia­ło­ru­si, na Ukra­inie czy na Litwie wszel­kie moż­li­we świń­stwa i wła­dze w War­sza­wie nigdy ostro prze­ciw ich auto­rom nie wystąpiły.

Wynik jest taki, że ościen­ne „mocar­stwa” jak nawet Litwa uwa­ża­ją nie­ste­ty słusz­nie, że Pol­sce moż­na bez­kar­nie robić dowol­ne świństwa.

Jed­nym sło­wem Pol­ska sta­ła się lokal­ną „ofer­mą podwó­rzo­wą”, któ­rą bez­kar­nie moż­na oplu­wać i poniżać.

Czy więc trze­ba się dzi­wić, że Putin pozwo­lił sobie na takie wystąpienia?


II RP w 100 przedmiotach

Nakła­dem wydaw­nic­twa Fron­da uka­za­ła się książ­ka Andrze­ja Fedo­ro­wi­cza o tym co dosko­na­łe­go wypro­du­ko­wa­no w tam­tym okre­sie. Oczy­wi­ście, war­to książ­kę kupić, ale mnie inte­re­su­je czy ktoś podej­mie się napi­sać książ­kę o osią­gnię­ciach Pol­ski Ludo­wej i III RP.

Alter­na­ty­wa

Jakiejś śred­niej kla­sy biu­ro­kra­ta był na fecie w Yad Vashem w Jero­zo­li­mie. Zda­niem pana Węglar­czy­ka, dzien­ni­ka­rza ONET‑u, powi­nien był być wysła­ny Lech Wałę­sa z proś­bą, by po impre­zie zro­bił mini kon­fe­ren­cje pra­so­wą i powie­dział kil­ka słów prze­ciw­ko nie­da­wa­niu gło­su pre­zy­den­to­wi Pol­ski, a Lecha świa­to­wa pra­sa, by słu­cha­ła bar­dziej niż jakie­go­kol­wiek inne­go Polaka.

Sojusz­ni­cy

Prze­ciw­ni­cy usta­wy 447 mają­cej okraść Pola­ków nie zda­ją sobie spra­wy, że mamy poten­cjal­nych sojusz­ni­ków. Dziś Żydzi chcą wydo­ić Pol­skę, ale jutro ruszą też na Litwę, Bia­ło­ruś, Ukra­inę, Węgry itd. bo wszę­dzie tam żyli Żydzi, mie­li dobra, byli przez Niem­ców wyrżnię­ci i musi być też spo­ro nie­ru­cho­mo­ści bez­spad­ko­wych. Oczy­wi­ście do nich się nie zwró­cą kapi­tu­lan­ci, jak pano­wie Duda, Mora­wiec­ki i ska, ale może zro­bią to Konfederaci?

Napi­sa­łem o tym do Janu­sza Kor­win-Mik­ke i zoba­czy­my, czy się tym zainteresuje.

Raj­skie życie

Od pana Nawal­ne­go, opo­zy­cjo­ni­sty rosyj­skie­go dowia­du­je­my się, że guber­na­tor ser­giej­skiej obła­sti w cią­gu dwóch lat wła­dzy odwie­dził — tyl­ko — sie­dem razy Paryż. Prócz tego zawi­tał na kil­ka dni do New Yor­ku, Peki­nu, Emi­ra­tów itd. W sumie spę­dzić z dala od swe­go biu­ra ponad 150 dni roboczych.

Nie­ste­ty nie dowie­dzie­li­śmy się czy inni guber­na­to­rzy Rosji, a jest ich 41, mają podob­ny gust i na koszt swych oby­wa­te­li podró­żu­ją po świecie.

Pomoc Sta­li­na

Cze­cho­sło­wa­cja mia­ła umo­wę woj­sko­wą z Sowie­ta­mi. W jej myśl mie­li oni na wypa­dek woj­ny mostem powietrz­nym wspie­rać Cze­chów, ale na tele­fon pre­zy­den­ta Bene­sza do Sta­li­na przed pod­pi­sa­niem Pak­tu w Mona­chium nie było odpo­wie­dzi i tak Hitler przej­mu­jąc Czech nie­zmier­nie się wzbo­ga­cił. Bowiem tam były potęż­ne zakła­dy zbro­je­nio­we Sko­da i na doda­tek prze­jął pra­wie całe uzbro­je­nie cze­cho­sło­wac­kiej armii.

Tłu­ma­cze­nie

Nie tak źle znam angiel­ski, ale piszę z strasz­ny­mi błę­da­mi. Ostat­nio zna­la­złem wyj­ście. Piszę tekst po pol­sku, potem prze­pusz­czam go przez — Google trans­la­tor —  i na koniec jesz­cze popra­wiam i za chwi­lę mam dobry tekst. Podob­nie moż­na robić z tek­sta­mi fran­cu­ski­mi itd.

Ile im zawdzięczamy?

Gdy sprze­da­ję swe książ­ki — „Ile Żydzi Pola­kom zawdzię­cza­ją” pod­cho­dzą do mnie ludzie i suge­ru­ją, bym napi­sał, ile Pola­cy Żydom zawdzięczają.

Odpo­wia­dam, niech ktoś, jakiś Żyd, taką książ­kę napi­sze. Ja jestem Pola­kiem. Mnie inte­re­su­je poka­za­nie zasług Pola­ków i doda­ję, że  dopie­ro po Powsta­niu Stycz­nio­wym Żydzi, poza wyjąt­kiem jak płk Berek Jose­le­wicz. wcho­dzi­li w życie polskie.

Dodam, że w latach 1944 — 1956 dwóch z trzech głów­nych wład­ców oku­po­wa­nej Pol­ski, Ber­man i Minc było Żyda­mi, jak i wszy­scy czte­rej wice­mi­ni­stro­wie bez­pie­ki. Żyda­mi byli wszy­scy dyrek­to­rzy depar­ta­men­tów MBP i wszy­scy, poza jed­nym, byli komen­dan­ta­mi woje­wódz­kich urzę­dów bez­pie­czeń­stwa itd itd.

Czy­li kto odpo­wia­da za zbrod­nie Komu­ny, oko­ło 70 000 zabi­tych i set­ki tysię­cy wię­zio­nych i w ten czy inny spo­sób prześladowanych?

Cze­mu?

Wie­my, że Wiel­ka Bry­ta­nie wycho­dzi z koń­cem mie­sią­ca z UE, ale kto napraw­dę wie w Pol­sce, co to spo­wo­do­wa­ło. Czy „przy­pad­kiem” nie trze­ba, by Pol­ska zro­bi­ła to samo.

Sojusz­nik Hitlera

W arty­ku­le pana Fisze­ra w Naj­wyż­szym Cza­sie zna­la­złem cie­ka­wą infor­ma­cję. Oka­zu­je się, że Sta­lin zaka­zał komu­ni­stom nie­miec­kim wejść w sojusz wybor­czy z socja­li­sta­mi. Dzię­ki temu pierw­sze miej­sce zaję­li zwo­len­ni­cy Hitle­ra i on został Kanc­le­rzem i tak „demo­kra­tycz­nie” prze­jął wła­dze w Niemczech.

Wyjąt­ko­wa kreatura

Tak o arcy­bi­sku­pie Jędra­szew­skim wypo­wie­dzia­ła się lewacz­ka-pur­chaw­ka Agniesz­ka Hol­land i co gor­sza chy­ba dotąd nikt jej nie dał po pysku. Cze­kam na oka­zje, by to zro­bić ale potem będę musiał wymyć rękę. Czy jed­nak nie lepiej ją total­nie ośmie­szyć, a może ktoś mi podpowie?

Fede­ra­cja z Czechosłowacją

Pod­czas II woj­ny świa­to­wej była w Lon­dy­nie popi­sa­na umo­wa mocą, któ­rej mia­ła być po woj­nie fede­ra­cja pol­sko-cze­cho­sło­wac­ka. Mówił mnie Alek­san­der Bocheń­ski, mój chrzest­ny ojciec a zara­zem poseł do pierw­sze­go sej­mu PRL‑u, że była też podob­na uchwa­ła w 1948 r. Ale z woli Sta­li­na zosta­ła odło­żo­na do archi­wów. Cie­ka­wy jestem czy nie war­to jej teraz odnowić.

Alek­san­der Pruszyński