Wide­ofe­lie­ton Znad Jezio­ra Andrze­ja Kumora
Frag­men­ty fil­mi­ków poka­zu­ją­cych chiń­skie spo­so­by na kwa­ran­tan­no­wą nudę za kana­łem YT Damia­na Chen — Pola­ka miesz­ka­ją­ce­go od 11 lat w Chi­nach. Pole­ca­my kanał! #Damian­Chen MADE IN CHINA