PLL LOT od sobo­ty, 14 mar­ca br. do 13 kwiet­nia br. zawie­sza połą­cze­nia z War­sza­wy do Mia­mi, Newark, Los Ange­les oraz z Buda­pesz­tu do Nowe­go Jor­ku na lot­ni­sko JFK — poin­for­mo­wa­ła w czwar­tek PAP spółka.

Rej­sy z War­sza­wy do Nowe­go Jor­ku oraz z War­sza­wy i Kra­ko­wa do Chi­ca­go mają się odby­wać zgod­nie z rozkładem.

Pre­zy­dent USA Donald Trump w orę­dziu w spra­wie koro­na­wi­ru­sa, wygło­szo­nym w Gabi­ne­cie Owal­nym w śro­dę poin­for­mo­wał, że od pół­no­cy w pią­tek na 30 dni zawie­szo­ne będą wszyst­kie przy­jaz­dy z Euro­py do Sta­nów Zjed­no­czo­nych. Zakaz nie będzie obej­mo­wał Wiel­kiej Brytanii.

PAP gon