3 600 euro kary dla osób, któ­re się w ogó­le nie zaszcze­pi­ły i 1 400 euro kary dla osób, któ­re nie przy­ję­ły trze­ciej daw­ki — to kary obo­wią­zu­ją­ce w Austrii od 1 lute­go 2022 roku.

Austria jest rów­nież pierw­szym kra­jem w UE  któ­ry zde­cy­do­wał się na wpro­wa­dze­nie obo­wiąz­ko­wych szcze­pień dla oby­wa­te­li, któ­re będą obo­wią­zy­wać od 1 lute­go 2022 roku i kara­nie za nie­przy­ję­cie tzw. szczepionki.

Dodat­ko­wo usta­lo­no krót­szą waż­ność   tzw. pasz­por­tu covi­do­we­go. Doku­ment, do tej pory był waż­ny przez dzie­sięć mie­się­cy, od 1 lute­go 2022 roku będzie waż­ny już tyl­ko sie­dem miesięcy.