Onta­rio doda­ło w nie­dzie­lę 39 potwier­dzo­nych przy­pad­ków COVID-19, co daje łącz­ną licz­bę 142.

To naj­więk­szy jak dotąd skok jed­no­dnio­wy w potwier­dzo­nych przy­pad­kach w prowincji.

Przy­pad­ki wyda­ją się być skon­cen­tro­wa­ne w połu­dnio­wym Ontario

Obec­nie bada­nych jest 1316 przypadków.