13 mar­ca br. Urząd Reje­stra­cji Pro­duk­tów Lecz­ni­czych, Wyro­bów Medycz­nych i Pro­duk­tów Bio­bój­czych wydał pozy­tyw­ną decy­zję w spra­wie zmia­ny do pozwo­le­nia na dopusz­cze­nie do obro­tu dla pro­duk­tu lecz­ni­cze­go ARECHIN (Chlo­ro­qu­ini pho­sphas), 250 mg, tablet­ki, pole­ga­ją­cą na doda­niu nowe­go wska­za­nia tera­peu­tycz­ne­go: „Lecze­nie wspo­ma­ga­ją­ce w zaka­że­niach koro­na­wi­ru­sa­mi typu beta taki­mi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV‑2”oraz zwią­za­ne­go z nim daw­ko­wa­nia pro­duk­tu lecz­ni­cze­go. Uza­sad­nie­nie zosta­ło opar­te na ana­li­zie danych pocho­dzą­cych z dotych­czas opu­bli­ko­wa­nych danych kli­nicz­nych – napi­sa­ła Ada­med Phar­ma w oświad­cze­niu prze­sła­nym dla Fakt24.

Decy­zję taką wyda­no nie­mal od razu po tym, jak chiń­scy naukow­cy udo­wod­ni­li sku­tecz­ność chlo­ro­chi­ny w lecze­niu koro­na­wi­ru­sa. Skład­nik ten znaj­du­je się wła­śnie w Are­chi­nie pro­du­ko­wa­nym przez Ada­med Pharma.

– Ada­med Phar­ma, pol­ska fir­ma far­ma­ceu­tycz­na, będąc fir­mą spo­łecz­nie odpo­wie­dzial­ną, zabez­pie­czy­ła zapas pro­duk­tu ARECHIN na potrze­by Mini­ster­stwa Zdro­wia oraz Agen­cji Rezerw Mate­ria­ło­wych. Pro­dukt będzie dys­try­bu­owa­ny do pacjen­tów zgod­nie z dys­po­zy­cja­mi Mini­stra Zdro­wia – doda­no w oświadczeniu.

Reklama

Infor­ma­cję tę potwier­dził Maciej Mił­kow­ski, wice­mi­ni­ster zdrowia