W śro­dę doszło do star­cia akty­wi­stów z poli­cją, któ­ra chcia­ła zli­kwi­do­wać obo­zo­wi­sko bez­dom­nych w par­ku w cen­trum Toron­to. Rano kil­ka­na­ście osób zaj­mo­wa­ło część Lam­port Sta­dium Park, nie­da­le­ko ulic King i Duf­fe­rin. Poli­cja wcze­snym ran­kiem usta­wi­ła ogro­dze­nie wokół obo­zo­wi­ska bez­dom­nych i naka­za­ła prze­by­wa­ją­cym tam oso­bom spa­ko­wać się i odejść. Na ogro­dzo­nym tere­nie znaj­do­wa­ło się oko­ło 20 namio­tów i innych schro­nień. Bez­dom­nym opusz­cza­ją­cym obo­zo­wi­sko ofe­ro­wa­no moż­li­wość korzy­sta­nia z bez­piecz­nych miejsc do spa­nia w nor­mal­nych budynkach.

Po obu stro­nach bary­ka­dy zaczę­ło jed­nak przy­by­wać ludzi. W koń­cu, przed 1:20 po połu­dniu, mia­sto zde­cy­do­wa­ło, że noty Tre­spass to Pro­per­ty wyda­ne w zeszłym mie­sią­cu trze­ba będzie wyeg­ze­kwo­wać siłą. Na miej­sce wysła­no 100 funk­cjo­na­riu­szy. Doszło do star­cia z akty­wi­sta­mi bro­nią­cy­mi bez­dom­nych, któ­rzy wznie­śli dru­gie ogro­dze­nie z drew­nia­nych palet maga­zy­no­wych, by chro­nić obo­zo­wi­sko. Toron­toń­ska poli­cja aresz­to­wa­ła wie­czo­rem 26 osób, któ­re usły­sza­ły zarzu­ty sto­so­wa­nia prze­mo­cy z bro­nią, sto­so­wa­nia prze­mo­cy wobec ofi­ce­ra poko­ju i wkro­cze­nia na zabro­nio­ny teren. Nikt z aresz­to­wa­nych nie był ran­ny. Akty­wi­ści uży­wa­li wobec poli­cji gazu pie­przo­we­go, rzu­ca­li w fink­cjo­na­riu­szy przed­mio­ta­mi i plu­li na nich.

Mia­sto poda­ło, że rano w obo­zo­wi­sku dla bez­dom­nych prze­by­wa­ło 11 osób. Na koniec dnia dwie z tych osób sko­rzy­sta­ły ze skie­ro­wa­nia do schro­ni­ska lub z pro­gra­mu hote­lo­we­go, pięć wcze­śniej mia­ło miej­sca w schro­ni­skach, tro­je ode­szło z wła­snej woli, a jed­na odmó­wi­ła moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z noc­le­gu ofe­ro­wa­ne­go przez mia­sto. Na miej­scu zare­kwi­ro­wa­no macze­tę, noże i ponad 200 strzykawek.

Dzień wcze­śniej usu­nię­to obo­zo­wi­sko bez­dom­nych w Ale­xan­dra Park, a mie­siąc temu w par­ku Trinity-Bellwoods.