21-let­nia Bry­tyj­ka bez żad­nych innych cho­rób towa­rzy­szą­cych zmar­ła z powo­du koro­na­wi­ru­sa, podał w śro­dę dzien­nik “The Sun”. Jak oświad­czy­ła jej rodzi­na, to powin­no być ostrze­że­niem dla tych, któ­rzy sądzą, że Covid-19 doty­ka tyl­ko oso­by star­sze i mają­ce pro­ble­my zdrowotne.
Jak się przy­pusz­cza, 21-let­nia Chloe Mid­dle­ton z High Wycom­be, 50 km od cen­trum Lon­dy­nu, jest naj­młod­szą śmier­tel­ną ofia­rą koro­na­wi­ru­sa w Wiel­kiej Bry­ta­nii, któ­ra nie mia­ła żad­nych cho­rób towa­rzy­szą­cych ani nie była w gru­pie pod­wyż­szo­ne­go ryzyka.

“Wszyst­kim ludziom, któ­rzy myślą, że to tyl­ko wirus, mówię — pro­szę pomy­śleć jesz­cze raz. Mówię z oso­bi­ste­go doświad­cze­nia, ten tak zwa­ny wirus ode­brał życie mojej 21-let­niej cór­ce” — napi­sa­ła na Face­bo­oku Dia­ne Mid­dle­ton, mat­ka zmar­łej. Zaape­lo­wa­ła jed­no­cze­śnie, by ludzie prze­strze­ga­li zale­ceń i pozo­sta­li w domach.

“Moja pięk­na, życz­li­wa 21-let­nia sio­strze­ni­ca Chloe zmar­ła z powo­du Covid-19. NIE MIAŁA ŻADNYCH TOWARZYSZĄCYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH. Moi bli­scy prze­cho­dzą przez nie­wy­obra­żal­ny ból, jeste­śmy zdru­zgo­ta­ni ponad wszel­kie poję­cie. Realia zwią­za­ne z tym wiru­sem dopie­ro roz­wi­ja­ją się na naszych oczach. Pro­szę, trzy­maj­cie się rzą­do­wych wytycz­nych. ZRÓBCIE SWOJE. Chroń­cie sie­bie i chroń­cie innych! Wirus się nie roz­prze­strze­nia, LUDZIE roz­prze­strze­nia­ją wiru­sa” — napi­sa­ła z kolei jej ciot­ka Emi­ly Mistry.

Reklama

W nie­dzie­lę poin­for­mo­wa­no o śmier­ci 18-lat­ka z Coven­try, u któ­re­go test potwier­dził obec­ność koro­na­wi­ru­sa. Ale leka­rze wyja­śni­li, że cier­piał on na poważ­ne inne scho­rze­nia i Covid-19 nie był bez­po­śred­nią przy­czy­ną zgonu.

Według wtor­ko­wych danych bry­tyj­skie­go mini­ster­stwa zdro­wia, do tej pory w całym kra­ju wykry­to ponad 8 tys. przy­pad­ków koro­na­wi­ru­sa, z cze­go 422 oka­za­ły się śmiertelne.

Z Lon­dy­nu Bar­tło­miej Nie­dziń­ski (PAP)