Chrystianofobia jest już faktem w Europie, nie chcemy, aby pogłębiała się w Polsce – powiedział minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek. Podkreślił, że zjawisko nienawiści i ataków wobec chrześcijan jest widoczne m.in. we Francji, ale „pewne jej objawy dochodzą także do Polski”.

 

Szef resor­tu edu­ka­cji naro­do­wej prof. Prze­my­sław Czar­nek wziął udział w ofi­cjal­nym otwar­ciu Cen­trum Bada­nia Wol­no­ści Reli­gij­nej na Uni­wer­sy­te­cie Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go. Mini­ster wska­zy­wał, że chry­stia­no­fo­bia jest poję­ciem i zja­wi­skiem zna­nym w wie­lu kra­jach Euro­py. Dodał rów­nież, że tak­że w Pol­sce moż­na zaob­ser­wo­wać pew­ne jej przejawy.

– Taka fobia w sto­sun­ku do ludzi wie­rzą­cych, dys­kry­mi­no­wa­nie osób, któ­re cytu­ją Kate­chizm Kościo­ła Kato­lic­kie­go w ramach swo­jej wol­no­ści oso­bi­stej, już nie­kie­dy zda­rza się u nas – mówił mini­ster edu­ka­cji naro­do­wej. Jego wypo­wiedź była zwią­za­na z otwar­ciem Cen­trum Bada­nia Wol­no­ści Reli­gij­nej. Jed­nost­ka będzie pro­wa­dzi­ła bada­nia na temat wol­no­ści reli­gij­nej oraz zaj­mie się pomo­cą huma­ni­tar­ną w kra­jach, w któ­rych docho­dzi do prze­śla­do­wań chrześcijan.

 

Prof. Prze­my­sław Czar­nek dodał, że takie bada­nia są potrzeb­ne „po to, żeby­śmy mie­li prze­gląd sytu­acji na świe­cie, w Euro­pie i w Pol­sce i żeby­śmy mogli zabez­pie­czyć nasz region, całą tę część Euro­py, przed ata­ka­mi na wol­ność reli­gij­ną, przed ata­ka­mi na ludzi wie­rzą­cych każ­de­go wyzna­nia, ale w szcze­gól­no­ści tego, któ­re w Pol­sce jest domi­nu­ją­ce, czy­li wyznań chrze­ści­jań­skich”.

W kon­fe­ren­cji pra­so­wej wziął udział rów­nież ks. prof. Wal­de­mar Cisło, dyrek­tor pol­skiej sek­cji sto­wa­rzy­sze­nia Pomoc Kościo­ło­wi w Potrze­bie. Przy­wo­łał dane z rapor­tu skła­da­ne­go przez sta­łe­go przed­sta­wi­cie­la Sto­li­cy Apo­stol­skiej przy ONZ mówią­ce o tym, że rocz­nie w wyni­ku prze­śla­do­wań z wia­rę ginie 170 tys. chrze­ści­jan. – Czy­li co trzy minu­ty ktoś był zabi­ja­ny z powo­du wyzna­nia. Ostat­nie dane mówią o 105 tys. zabi­tych chrze­ści­jan – wskazał.

– Wol­ność reli­gij­na to nie jest temat, któ­ry doty­czy tyl­ko Afry­ki, Bli­skie­go Wscho­du czy innych kon­ty­nen­tów – powie­dział ks. prof. Wal­de­mar Cisło. Przy­wo­łał rów­nież infor­ma­cje fran­cu­skie­go „Le Figa­ro”, z któ­rych wyni­ka, że ata­ki na miej­sca kul­tu zwią­za­ne z chrze­ści­jań­stwem wzro­sły w ostat­nim cza­sie o 90 proc.

 

 

 

Źró­dło: KAI

 

Read more: https://www.pch24.pl/minister-czarnek–chrystianofobia-jest-faktem-w-europie–nie-chcemy-by-poglebiala-sie-w-polsce,82172,i.html#ixzz6n9VOLEpV