Japo­nia prze­zna­czy­ła 2,2 miliar­da dola­rów z  pakie­tu bodź­ców eko­no­micz­nych, aby pomóc swo­im pro­du­cen­tom prze­nieść pro­duk­cję z Chin, ponie­waż koro­na­wi­rus zakłó­ca łań­cu­chy dostaw mię­dzy głów­ny­mi part­ne­ra­mi handlowymi.

 

REKLAMA