Pytań o koro­na­wi­ru­sa ciąg dalszy…

  1. Czy koma­ry mogą prze­no­sić koronawirusa?

Owa­dy mogą prze­no­sić nie­któ­re cho­ro­by, ale wyglą­da na to, że COVID-19 do nich nie nale­ży, twier­dzi WHO. Jason Kin­dra­chuk, kie­row­nik badań z zakre­su mikro­bio­lo­gii i cho­rób zakaź­nych na Uni­ver­si­ty of Mani­to­ba, rów­nież potwier­dza, że koma­rów nie musi­my się bać. Przy­pad­ki prze­no­sze­nia innych koro­na­wi­ru­sów przez koma­ry nie były odnotowywane.

  1. Mia­łem zro­bio­ny test na koro­na­wi­ru­sa w szpi­ta­lu i powie­dzia­no mi, że w cią­gu 5 dni ktoś do mnie zadzwo­ni. Tym­cza­sem od 10 dni cisza. Czy mogę zakła­dać, że wynik jest negatywny?

Pod koniec mar­ca Onta­rio mia­ło spo­re opóź­nie­nia z testa­mi. Na wyni­ki cze­ka­ło 11 000 osób. Od tam­te­go cza­su licz­ba ocze­ku­ją­cych zmniej­szy­ła się do 329. Inne pro­win­cje też nie nadą­ża­ły z bada­nia­mi. Dr Alon Vaisman z Toron­to­’s Uni­ver­si­ty Health Network pod­kre­śla, że oso­ba ocze­ku­ją­ca na wynik nie powin­na zakła­dać wyni­ku negatywnego.

  1. Kie­dy wycho­dzę z psem, mija­ją mnie bie­ga­cze, któ­rzy nie zacho­wu­ją bez­piecz­ne­go dystan­su i jesz­cze sapią i dyszą. Noszę masecz­kę, ale czy powin­nam się oba­wiać ich oddechów?

Głów­na lekarz Kana­dy, dr The­re­sa Tam mówi, że nawet nie­me­dycz­ne maski mogą pomóc w powstrzy­ma­niu koro­na­wi­ru­sa. Jed­mo­cze­śnie dr Mat­thew Ough­ton, dyrek­tor Roy­al Col­le­ge Tra­ining Pro­gram w zakre­sie cho­rób zakaź­nych twier­dzi, że ryzy­ko kon­tak­tu z wiru­sem w przy­wo­ła­nej sytu­acji jest “bar­dzo niskie”. Jak wie­le innych cho­rób ukła­du odde­cho­we­go, wirus łatwiej roz­prze­strze­nia się w pomiesz­cze­niach niż na otwar­tej prze­strze­ni. Na zewnątrz mamy cią­gły ruch powie­trza, kro­pel­ki z odde­chu szyb­ciej są roz­pra­sza­ne. O znacz­nym ryzy­ku moż­na mówić, gdy prze­by­wa­my w odle­glo­ści mniej­szej niż dwa metry przez kil­ka minut.

REKLAMA
  1. Czy rząd sto­su­je śle­dze­nie kon­tak­tów jako śro­dek zapo­bie­ga­ją­cy roz­prze­strze­nia­niu się koronawirusa?

Dr Richel­le Schin­dler z Alber­ta Health Servi­ces mówi, że śle­dze­nie kon­tak­tów z inny­mi oso­ba­mi jest jed­ną z naj­lep­szych metod zatrzy­my­wa­nia wiru­sa. Takim kra­jom ja Korea Połu­dnio­wa, Japo­nia czy Sin­ga­pur uda­ło się zaha­mo­wać epi­de­mię dzię­ki sto­so­wa­niu agre­syw­nych metod śle­dze­nia. Chi­ny uży­wa­ją do tego celu apli­ka­cji na tele­fon. Kana­dyj­scy urzęd­ni­cy zasta­na­wia­ją się, jak moż­na wyko­rzy­stać tech­no­lo­gię, by jed­no­cze­śnie nie naru­szać pry­wat­no­ści pacjentów.